ทำเนียบนักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Person

ลำดับชื่อนักวิจัยตำแหน่งหน่วยงาน
1 นางกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 นางเดือนถนอม พรหมขัติแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 นายสุธน วงษ์ชีรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 นางสาวสุภัทรา อุตระวณิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 นางสาวปริมาศ เหล่าเท้ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 นางสาวอรทัย ดงแสนสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 นางสาววิไล คำเพ็ชรดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 นางกิตติพร อิงคนินันท์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 นางสาวกนกวรรณ อมรเวช เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 นางสาวกีรตา ช่วยศรีนวล - สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
11 นางสาวชญานิศ หิรัญวงษ์ - สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 นายธานี ณ กาฬสินธุ์ นิติกร กลุ่มตรวจสอบภายใน
13 นายฐิติวัฒน์ พลายละหาร นายช่างไฟฟ้า กลุ่มตรวจสอบภายใน
14 นางปราณี รัศมีประเสริฐสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
15 นางอรอนงค์ ยกย่องกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
16 นางสาวณัฐวดี สีเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบภายใน
17 นางสาวเบญจลักษณ์ รัตนวิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบภายใน
18 นางสาวณิชาภา ข่าทิพย์พาที นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน
19 นายธานี ชูเอี่ยม เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
20 นางนฤมล แก้วสุข เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
21 นางสาวนุชนาฎ ศรีศักดา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
22 นางสาวธมลวรรณ วงษ์ภูธร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบภายใน
23 นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบภายใน
24 นางชัญญานุช กันหล้า - กลุ่มตรวจสอบภายใน
25 นางสาวทิภัทราพร พานิช - กลุ่มตรวจสอบภายใน
26 นายธีระพล ดีโสภา - กลุ่มตรวจสอบภายใน
27 นายมาลายุทธ คัชมาตย์ นิติกร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28 นายรัตนชัย กิจสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
29 นางพัชราภรณ์ สมยา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
30 นายพิเชษฐ ชมดี นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
31 นางสาวกิรณา เทวอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
32 นางสาวทัชชา สิงหทะแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
33 นางสาวพัชราภรณ์ กิตติสุนทโรภาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
34 นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
35 นางประชุม ครุฑไทย นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
36 นางสาวผกามาศ พิศเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
37 นางสาวภัทรา รักษา เภสัชกร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
38 นางพิรัญญา วงษ์งาม เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
39 นางรัชนี คงขำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
40 นางสาววชิพร แดงอุทัย เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
41 นางสาวพณิชชา เตจ๊ะใจ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
42 นายวิทยา สันติภาพ นายช่างไฟฟ้า สำนักเลขานุการกรม
43 นางสาววนิดา วงศ์สอาด นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม
44 นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม
45 นางสาววรรณภา ใจเฉลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักเลขานุการกรม
46 นางสาววิภาดา บุญมานะ - สำนักเลขานุการกรม
47 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการ กองแผนงานและวิชาการ
48 นายทดสอบ02 ท02 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ
49 นางสุกัญญา กำแพงแก้ว นักวิชาการพัสดุ กองแผนงานและวิชาการ
50 นางสุพัตรา เมฆแสน นักวิชาการพัสดุ กองแผนงานและวิชาการ
51 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองแผนงานและวิชาการ
52 นายกอไก่ ขอไข่ นักวิชาการเงินและบัญชี กองแผนงานและวิชาการ
53 นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิชาการ
54 นายจุมพต สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
55 นางสาวชิสา นันทกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
56 นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
57 นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
58 นายปุญญภัค ถายา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
59 นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
60 นางสาวสมฤดี พินิจอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
61 นายเค จ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
62 นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
63 นายจอจาน จานนนน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
64 นายอานนท์ ศรีสุข นักฟิสิกส์รังสี กองแผนงานและวิชาการ
65 นายสุวรรณ โพธิ์มา นักประชาสัมพันธ์ กองแผนงานและวิชาการ
66 นายอภิสิทธิ์ เหมาะสมสกุล นักประชาสัมพันธ์ กองแผนงานและวิชาการ
67 นางสาวศิริวรรณ เจริญฉ่ำ นักทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและวิชาการ
68 นางสาวสิตานุช ภู่สิทธิกุล นักทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและวิชาการ
69 นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา นักทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและวิชาการ
70 นางอนงค์ เพ็ญภู่ นักทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและวิชาการ
71 นางอรพิน จันทร์แย้ม นักทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและวิชาการ
72 นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง นักจัดการงานทั่วไป กองแผนงานและวิชาการ
73 นางสาววันวิสาข์ ทองเปรม เจ้าพนักงานธุรการ กองแผนงานและวิชาการ
74 นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา เจ้าพนักงานธุรการ กองแผนงานและวิชาการ
75 นายสุทักษ์ เวียงคำ เจ้าพนักงานธุรการ กองแผนงานและวิชาการ
76 นางสาวอัญมณี โชติศรี เจ้าพนักงานธุรการ กองแผนงานและวิชาการ
77 นางสาววีรวรรณ ลอยมา - กองแผนงานและวิชาการ
78 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ - กองแผนงานและวิชาการ
79 นางสาวเอกศิตา แสงทอง - กองแผนงานและวิชาการ
80 นายคำภา พรหมเสนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
81 นายจุฑาฑิตย์ แสนสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
82 นางสาวชนิสา คุณาวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
83 นางสาวชุติมา โพธิ์ป้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
84 นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
85 นางสาวปัทมา อยู่สิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
86 นายพรพิทักษ์ ศรีจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
87 นายสีหนาท ศิวเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
88 นายอาคม สาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
89 นายกอไก่ ขอไข่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
90 นางอนัญญา ประเสริฐนิธิบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
91 นายกนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
92 นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการ สถาบันชีววัตถุ
93 นางสาวกรณิกา กุลบุตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
94 นายจิรเดช ปัจฉิม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
95 นางชลดา เพ็ชรไทย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
96 นางณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
97 นางสาวนงเยาว์ สมเดช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
98 นางสาวพยอม เอกศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
99 นายไพศาล พังจุนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
100 นางสาววิภาวี วงศ์ชนะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
101 นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
102 นางสุกัลยาณี ไชยมี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
103 นางสาวสุรินทรา หลานวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
104 นางสาวโสมมริสา พวงพรศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
105 นายอภิชัย ศุภสารสาทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
106 นายอัศจรรย์ อาเมน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
107 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
108 นายปัทมา บุนนาค นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
109 นางสาวกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
110 นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
111 นางสาวเกวลิน รักษาสรณ์ เภสัชกร สถาบันชีววัตถุ
112 นายภูริต ทรงธนนิตย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
113 นางฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
114 นางกาญจนา สุรพีพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันชีววัตถุ
115 นางฐิติพร สมสอาด - สถาบันชีววัตถุ
116 นายสมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
117 นางสาวกิ่งกาญ ตอบงาม นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
118 นายทิฆัมพร แย้มสอาด นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
119 นางสาวนวขนิษฐ์ สัจจานนท์ นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
120 นายมาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
121 นางสาวรัชชุรส อินคำลือ นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
122 นางสาววริฏฐา สงวนเรือง นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
123 นายวิรัตน์ สุเมธีวัฒนกุล นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
124 นายกรกช พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
125 นายกรัณย์ สุทธิวราคม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
126 นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
127 นายจักรวาล ชมภูศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
128 นายจิตติ จันทร์แสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
129 นางชลลดา มีทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
130 นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
131 นางสาวชุติมญชุ์ อุตวิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
132 นางสาวชุติมา จิตตประสาทศีล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
133 นายณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
134 นางสาวดนาพร สารพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
135 นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
136 นายเดชา แปงใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
137 นางสาวธนัสภา ธนเดชากุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
138 นางสาวนงลักษณ์ สายประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
139 นางสาวนภวรรณ เจนใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
140 นางสาวนภา อ่อนวิมล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
141 นางสาวนราวรรณ ปั้นงาม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
142 นางสาวนันทวรรณ เมฆา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
143 นางสาวนิตยา เมธาวณิชพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
144 นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
145 นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
146 นางสาวผกาพรรณ สิงห์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
147 นายพงศ์ศิริ ตาลทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
148 นางพนิดา เกษรประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
149 นางพรศิริ โสมาสา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
150 นางสาวพฤกษวรรณ เจตนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
151 นางสาวพัชชา อินคำสืบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
152 นางสาวพัชราวรรณ ศิริโสภา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
153 นายพายุ ภักดีนวน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
154 นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
155 นายภานุกิจ กันหาจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
156 นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
157 นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
158 นายรติกร กัณฑะพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
159 นางสาวรัตนา ตาเจริญเมือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
160 นางสาวรินทร์ลภัส อรรถเธียรไชย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
161 นายเรืองชัย โลเกตุ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
162 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
163 นางสาววราลักษณ์ เลิศสุภางคกูล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
164 นางสาววราวรรณ วงษ์บุตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
165 นายวัฒนพงศ์ วุทธา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
166 นางสาววันดี มีฉลาด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
167 นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
168 นายวิพัฒน์ กล้ายุทธ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
169 นางสาวศรีวรรณา หัทยานานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
170 นางสาวศศิธร รักญาติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
171 นางสาวศิริรัตน์ แนมขุนทด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
172 นางสาวศิริวรรณ ลือดัง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
173 นางสาวศุภลักษณ์ ยะแสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
174 นายสถาพร แรมชื่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
175 นางสรรทิพย์ กองจร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
176 นายสรายุทธ พิบูลนิธิเกษม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
177 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
178 นายสิทธิพร ปานเม่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
179 นางสาวสิริชล กาละ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
180 นางสาวสิริภาภรณ์ ผุยกัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
181 นางสาวสิริลดา พิมพา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
182 นางสาวสุนทรียา วัยเจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
183 นางสาวสุนัยนา สท้านไตรภพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
184 นางสาวสุพิชฌาย์ เติมเสรีกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
185 นางสาวสุภาวดี สายแถม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
186 นางสาวสุวรรณดี ทรัพย์เจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
187 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
188 นางสาวโสภา ศรีสังข์งาม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
189 นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
190 นายอภิวัฏ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
191 นางอัจฉริยา ลูกบัว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
192 นางอุรุญากร จันทร์แสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
193 นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
194 นางสาววรารัตน์ แจ่มฟ้า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
195 นางสาวสาริณี ชำนาญรักษา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
196 นางสาวศรีสุดา ควรคำนึง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
197 นางสาววราพรรณ จันทร์สว่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
198 นางสาวหทัยกาญจน์ ทันไชย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
199 นางสาวณัฐชยา โป้แล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
200 นางสาวสิริภาภรณ์  ผุยกัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
201 นางสาวสุจิตรา พรมมี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
202 นายอมรศักดิ์ กลัดนิล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
203 นายภากร ภิรมย์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
204 นางสาวกมลทิพย์ รอดบางพง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
205 นางสาววรรณษาทิพย์ นิสภา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
206 นายธนิตชัย คำแถลง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
207 นางสาวโศภิตา กาหลง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
208 นางสาวศศิธร แข็งแรง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
209 นางสาวจันทร์สุดา ใจวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
210 นางสาวนัชชา แสนแพง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
211 นางสาวกฤษณา  ภูริกิตติชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
212 นางสาวพจพร พินรอด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
213 นางสาววัชรี สายสงเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
214 นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
215 นางสาวพรรณเกษม แผ่พร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
216 นางดวงกมล อัศวุตมางกุร นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
217 นางประคอง ศรีบรรทัดทอง นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
218 นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
219 นางสาวณัชชา ปาณะจำนงค์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
220 นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
221 นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
222 นายภัทร วงษ์เจริญ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
223 นางสาวศิริพร จันทน์โรจน์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
224 นางสิริพรรณ แสงอรุณ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
225 นางสุจิตรา สิกพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
226 นายสุทธิวัฒน์ ลำใย นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
227 นางสาวสุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
228 นางสุมาลี ชะนะมา นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
229 นางสาวอริสรา โปษณเจริญ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
230 นางสาวอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
231 นางสาวปาริฉัตร  แอ่นดอน นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
232 นางสาวชญาดา ขำสวัสดิ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
233 นายณรงค์ อู่ใหม่ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
234 นายณัฐพงศ์ คล้ำคล้าย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
235 นายนภา ปฐมโยธิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
236 นางเพ็ญแข รัตนพิริยกุล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
237 นางสมใจ ไผ่สมบูรณ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
238 นางสาวอารีย์ วีรณรงค์กร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
239 นายพงศกร มุขขันธ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
240 นางสาวเพียงใจ อามีนเจริญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
241 นายมงคล ริยะปาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
242 นางชนันท์ภัสส์ พรหมขัติแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
243 นางนิภา สีโดวัน เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
244 นางสาวปิ่นดารา เทพสิงห์ทอง เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
245 นางสาวฤดีวัลย์ ฤกษ์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
246 นางสาวสุวรรณา ประทุมอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
247 นางสาวฐิติพร ใจกว้าง - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
248 นางสาวฐิติมา แก่นท้าว - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
249 นางสาวพรอนงค์ ทัศนัย - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
250 นางสาววิสาข์ชนม์ ศรีโพธิ์ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
251 นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สถาบันวิจัยสมุนไพร
252 นายกรวิชญ์ สมคิด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
253 นางสาวกุลชญา ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
254 นายเกษม ประภานุพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
255 นางสาวฐิติพร ทับทิมทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
256 นางสาวณัฐพร พลแสน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
257 นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
258 นายธนวัฒน์ ทองจีน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
259 นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
260 นางสาวปัทมาวดี เสตะกัณณะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
261 นางปิยะวรรณ บูชา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
262 นายพรชัย สินเจริญโภไคย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
263 นางสาวพราว ศุภจริยาวัตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
264 นางสาวไพริน ทองคุ้ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
265 นางสาวรัตติพร วสุนันต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
266 นางสาววิลาวัณย์ รัตนถิรกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
267 นายศรายุธ ระดาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
268 นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
269 นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
270 นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
271 นายสรเพชร มาสุด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
272 นางสาวสุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
273 นางสาวสุภัชฌา พูนศรัทธา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
274 นายอัศวชัย ช่วยพรหม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
275 นางอุบลพรรณ คงสา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
276 นางสาวสุภัชฌา พูนศรัทธา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
277 นางสาวไพริน ทองคุ้ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
278 นางสาววิลาวัณย์ รัตนถิรกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
279 นางสาวปวีณา สาขี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
280 นางสาวโสภิดาวรรณ วิเชียรกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
281 นายเกษม ประภานุพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
282 นายสรเพชร มาสุด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
283 นางสาวนงนุช มณีฉาย นักวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยสมุนไพร
284 นายประถม ทองศรีรักษ์ นักวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยสมุนไพร
285 นางยุพาภรณ์ สุทธิกุล นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยสมุนไพร
286 นางสาวขวัญศรี สราญกวิน เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
287 นายจำรัส กาญจนไพบูลย์ เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
288 นางสาวจิรานุช มิ่งเมือง เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
289 นายเดชมนตรี วจีสุนทร เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
290 นายนวรัตน์ จัดเจน เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
291 นางสาวนิธิดา พลโคตร เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
292 นางสาวบุญญาณี ศุภผล เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
293 นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
294 นายภูริทัต รัตนสิริ เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
295 นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์ เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
296 นางสาวสุนันทา ศรีโสภณ เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
297 นายเสกรชตกร บัวเบา เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
298 นายอภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
299 นางสาวพิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์ เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
300 นายเสกรชตกร บัวเบา เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
301 นายจำรัส กาญจนไพบูลย์ เภสัชกร สถาบันวิจัยสมุนไพร
302 นายบรรจง ชาวไร่ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
303 นางสาวปภาวดี สุฉันทบุตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
304 นายสมเกียรติ ปัญญามัง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
305 นางสาววาสนา สุขสำราญ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยสมุนไพร
306 นายเดชนิพนธ์ สายสวรรค์ เจ้าพนักงานการเกษตร สถาบันวิจัยสมุนไพร
307 นายปิยชาติ ไทยกรรณ์ เจ้าพนักงานการเกษตร สถาบันวิจัยสมุนไพร
308 นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล นายแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
309 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ นายแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
310 นายสาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข นายแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
311 นางสาวกรรณิการ์ ปุณณภุม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
312 นางสาวขวัญยืน ศรีเปารยะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
313 นางสาวจารณี พึ่งโพธิ์สภ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
314 นางจีรภา ศิลาเกษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
315 นางณัฐธนัญ ภิญโญสุขี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
316 นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
317 นายไตรรงค์ โชควาสนาสกุลกิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
318 นางสาวทิพวัลย์ กรศิริปัญญา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
319 นายธันยภัทร วณิชชานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
320 นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
321 นางสาวเปี่ยมนุกูล กระเสาร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
322 นางสาวเพ็ญพรรณ ทองเงา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
323 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
324 นางสาวรจนาพรรณ ปั้นกาญจนโต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
325 นางสาววิยะดา เจริญศิริวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
326 นางสานิตย์ คัมภีรศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
327 นางสิริภากร แสงกิจพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
328 นางสาวสุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
329 นางสาวสุภาพร นามมูลน้อย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
330 นางสาวสุมณฑา ไชยสมจิตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
331 นางหรรษา ไทยศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
332 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
333 นางสาวพรทิพย์ ไชยยะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
334 นายศราวุฒิ โคกสุนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
335 นางสาวเอื้อมพร นวนใหม่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
336 นางปิยนันท์ ทิพย์ละคร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
337 นางสาวสุภาภรณ์ ดุพงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
338 นายดนัย จันทพลาบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
339 นางสาวสุขศิริ สาโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
340 นางสาวอณิชา เลื่องชัยเชวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
341 นางสาวปิ่นทอง  นะบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
342 นางสาวเกตศินี ปันมิตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
343 นางสาวสุพรรณีย์ กงแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
344 นางสาวนลินี แสงทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
345 นางอุมาพร ไกรฤกษ์โอฬาร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
346 นางสาวกชรัตน์ จงปิติทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
347 นายพนาพัฒน์ ไพเราะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
348 นายศุภณัฐ  ประคองทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
349 นางสาวกวีวรรณ มงคลศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
350 นางสาวรัชณีกร ใจซื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
351 นางสาวทิพวัลย์ กรศิริปัญญา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
352 นางสาวพัชราภรณ์ นพปรางค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
353 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
354 นางสาวฉัตรชนก ธรรมกาย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
355 นางสาววิมาลา อินอุ่นโชติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
356 นางสาวสุธิตา วังสตัม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
357 นางสาวกิตติยา คงกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
358 นางสาวมะลิวัลย์ นุ่มนวล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
359 นางสาวรีนา แสงเอี่ยม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
360 นางสาวสาวิตรี นาคประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
361 นางสาวสุธิดา ตันติกำธน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
362 นายมาโนช โพธิ์สูง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
363 นายอภิชัย ประชาสุภาพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
364 นางสาวกฤศมน โสภณดิลก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
365 นางสาวสุภัทรา อุตระวณิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
366 นางสาวพันธ์ธิดา ตรียวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
367 นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
368 นางสาวจันจิรา บัวชุม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
369 นางสาวกิตติยา คงกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
370 นางสาวผ่องพรรณ หมอกมืด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
371 นางสาวจิราภา พักดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
372 นางสาวเพียงกมล เทียมศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
373 นายคมสัน ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
374 นางสาวณัฐกุล บุญเนือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
375 นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
376 นางสาวนุชนาฎ ชัชวาลการพาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
377 นางสาวนารี สมเผ่า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
378 นายไตรรงค์ โชควาสนาสกุลกิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
379 นางสาวณิชกุล เอซัน นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
380 นางสาวรวีวงศ์ ดิษยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
381 นางนงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
382 นางสาวนุสรา สัตย์เพริศพราย นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
383 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
384 นางสาวเพ็ญพิชชา ถาวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
385 นางสาวลภัสรดา มุ่งมงคล นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
386 นางสาววรางลักษณ์ พิมพาภัย นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
387 นายวิโรจน์ พวงทับทิม นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
388 นางอารีรัตน์ ขอไชย นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
389 นางสาวพิวัลย์ จิระวงศ์วิโรจน์ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
390 นางสาวปุณฑริกา ไพบูลย์ศิริ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
391 นางสาวฉัตรภรณ์ ใจมา เภสัชกร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
392 นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร เภสัชกร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
393 นางสาวอารียา ดิษรัฐกิจ เภสัชกร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
394 นายกฤษณ์ชัย จันทเพ็ชร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
395 นายสุทธิโชค จงตระกูลศิริ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
396 นางจรรยา ทรัพย์ธรณี เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
397 นางวันทนา พุ่มฉัยยา เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
398 นายกิติพงษ์ อุ่นคำมี - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
399 นางชญาดา ทองคำแสน - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
400 นายธันยลักษณ์ แสนโคตร - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
401 นางสาวรัตนาวดี วิชาจารณ์ - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
402 นางสาวเอื้อมพร นวนใหม่ - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
403 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
404 นายบัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
405 นางสาวกนกพรรณ สมยูรทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
406 นางกนกวรรณ ตุ้นสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
407 นางสาวกมลวรรณ กันแต่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
408 นางสาวกรรณิกา จิตติยศรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
409 นางกรรณิการ์ นิ่มเล็ก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
410 นางสาวกรุณา ตีรสมิทธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
411 นายก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
412 นางกาญจนา พันธุเวช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
413 นางสาวกานดา เอกเจริญกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
414 นางสาวกิตติมา โสนะมิตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
415 นางสาวขันทอง เพ็ชรนอก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
416 นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
417 นางสาวจันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
418 นางสาวจำเรียง ปุญญะประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
419 นางสาวจิตผกา สันทัดรบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
420 นางจินตนา กิจเจริญวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
421 นางจิราภา อุณหเลขกะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
422 นางสาวเฉลิมพร ควรหา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
423 นางสาวญาณิต หาญทวีทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
424 นางสาวณัฐกานต์ ติยศิวาพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
425 นางดวงดาว วงศ์สมมาตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
426 นางทองสุข ปายะนันทน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
427 นางสาวนฤมล อิฐรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
428 นางสาวนิตยา สอาด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
429 นางนิตยา สุนทรชื่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
430 นางนิตยา พันธุ์บัว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
431 นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
432 นายนิยม วงศา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
433 นายบรรพต กลิ่นประทุม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
434 นางสาวประภาศรี บุณยประภาพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
435 นายประสิทธิ์ ธงชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
436 นางปราณี นาคประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
437 นางปวีณา พานิชกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
438 นางสาวปัทมา แดงชาติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
439 นางปิยมาศ แจ่มศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
440 นางสาวปุษยา แสงวิรุฬห์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
441 นางสาวพัชรา ขาวหมดจด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
442 นายพิพัฒน์ นพคุณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
443 นางสาวเพชรา จิตรบรรจง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
444 นางสาวมยุรี อุรารุ่งโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
445 นางสาวมัณฑนา พันธ์บัวหลวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
446 นางสาวมาลี เจริญวิทย์วรกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
447 นางสาวยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
448 นายยุรนันท์ พินิจมนตรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
449 นางสาวรัชฎาพร สุวรรณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
450 นางรัติยากร ศรีโคตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
451 นางสาวรัศมี วชิรโกมล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
452 นางลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
453 นางสาววนิดา บ้านศาลเจ้า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
454 นางสาววนิดา ยุรญาติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
455 นายวรพงศ์ พรหมณา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
456 นางสาววันวิสา สนิทเชื้อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
457 นางวิชาดา จงมีวาสนา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
458 นายวีรวุฒิ วิทยานันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
459 นางสาวศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
460 นางศศิธร ฐิติเพชรกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
461 นายศิริชัย สัญญะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
462 นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
463 นายสมชาย กิจสุวรรณกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
464 นายสมภพ วัฒนมณี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
465 นางสาวสวนันท์ ทองหยู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
466 นางสาวสีแพร ชูชีวา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
467 นางสาวสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
468 นางสาวสุนันทา เทพดนตรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
469 นายสุพัฒน์ แสงสวย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
470 นางสาวสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
471 นายเสกสรร ทองโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
472 นายอนัตตา การุณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
473 นางสาวอภิชญา ประสพรัตนชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
474 นางสาวอรุณี ดนุดล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
475 นางสาวอัจฉรา อยู่คง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
476 นางสาวอารุณี ศรพรหม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
477 นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
478 นางอุมา บริบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
479 นางสาวจันทร์พิมพ์ ขันทอง นักจัดการงานทั่วไป สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
480 นางสาวสำลี หล่อฉัตรนพคุณ นักจัดการงานทั่วไป สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
481 นายบัณฑูร พานิชกุล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
482 นายวีระพร แจ่มศรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
483 นายสมพร ทัญชีวะ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
484 นางสาวกนกวรรณ สุโธ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
485 นางปานจิตต์ เชี่ยวภาษา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
486 นางสาวภัทรานิษฐ์ พ่วงใจ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
487 นางวิภา ปานอุทัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
488 นางสาวสุขนที สุดสุข เจ้าพนักงานธุรการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
489 นายอติพัทธ์ ปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
490 นางสาวสาคร สิงศาลาแสง - สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
491 นางสาวสุพัฒตา ท้าวมา - สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
492 นางกุลธิดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
493 นางสาวกนกอร กรีเหลี่ยง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
494 นางสาวจรรยา มีศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
495 นางสาวจิราภรณ์ นิจจันทร์พันศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
496 นางสาวชมพูกานต์ เธียรชวานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
497 นางสาวนิทัชชา พลเก่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
498 นางเมนะกา วิวน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
499 นางสาววงเดือน นาคนิยม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
500 นางสาววดีสุเนตร์ สุวรรณไตรย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
501 นางสาวศิริพร ทองประกายแสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
502 นางสาวศิริรักษ์ จริยภิญโญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
503 นางสุวรรณา เธียรอังกูร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
504 นางสาวหฤทัย แสงจรัสวิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
505 นางสาวหฤทัย แสงจรัสวิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
506 นางสาวสิริมา สายรวมญาติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
507 นางปรียา   ปิ่นนิล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
508 นายสุรพงษ์ เลาหปิยะกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
509 นางสาวกมลลักษณ์ อินทรัศมี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
510 นางละเวง นิลมณี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
511 นางสิรินันท์ ไทยตระกูลพาณิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
512 นายพงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
513 นางสาวชุณห์กฤดา เก้าเอี้ยน เภสัชกร สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
514 นางสาววรมน สุริยะจันทร์ เภสัชกร สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
515 นางสาวคอลีเยาะ เต๊ะ - สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
516 นายสุรพงษ์ เลาหปิยะกุล - สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
517 นายศิริ ศรีมโนรถ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
518 นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
519 นายชัยยศ อินทร์ติยะ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
520 นางสาวฐาปนี ชิณพงศ์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
521 นายประเชิญ เชษฐสิงห์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
522 นายประพัฒน์ ลาภเจริญกิจ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
523 นายพรเทพ จันทร์คุณาภาส นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
524 นางสาวพรนภา ธรรมาธิวัฒน์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
525 นายยุทธนา บางม่วง นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
526 นางสาววันเพ็ญ ดวงสว่าง นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
527 นายวีรชัย ดิสวัฒน์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
528 นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
529 นายสถาพร กล่อมแก้ว นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
530 นางสาธิตา ปานขวัญ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
531 นายสุรชัย ตุ้ยด้วง นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
532 นางอนงค์ สิงกาวงไซย์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
533 นายอภิชนันท์ คงธนะ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
534 นางสาวอมรรัตน์ ภู่ทอง นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
535 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
536 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ นักฟิสิกส์รังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
537 นางสาวชาริณี ปานประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
538 นางสาวฐิติมา คนแคล้ว เจ้าพนักงานธุรการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
539 นางอัญชลี สุขสุโฉม เจ้าพนักงานธุรการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
540 นางสาวภิรมย์ โหมดกุลา - สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
541 นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์ - สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
542 นางสาวสุทธิลักษณ์ พิลาแดง - สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
543 นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
544 นางธนนันท์ จิตนภากาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
545 นางสาวธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
546 นางสาวปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
547 นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
548 นางสาววราภรณ์ ปิยสิรานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
549 นางสาววิระพร งามภูเขียว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
550 นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
551 นางสาวสุธาริณี จันทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
552 นายสุรศักดิ์ หมื่นพล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
553 นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
554 นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
555 นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
556 นางสาวสุธาริณี จันทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
557 นางสาวพินิจ งามประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
558 นางสาวมะลิวัลย์ หอมจัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
559 นางสาวพรหมภัสสร ดิษสระ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
560 นางสาวศศิธร นุ่มทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
561 นางสาวจารุวรรณ ทัยกาล นักจัดการงานทั่วไป สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
562 นางจุฑามาศ ศิริปาณี นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
563 นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์ นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
564 นางสาวณฐมน เทียนมณี นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
565 นางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
566 นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
567 นางพรรณธิพา เลิศวงศ์วีรชัย นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
568 นางสาวศิริมาศ คำไสย นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
569 นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
570 นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง นักเทคนิคการแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
571 นางสาวสารินี เลนะพันธ์ เภสัชกร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
572 นางสาวธนวรรณ อัศวเจริญลาภ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
573 นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำนักยาและวัตถุเสพติด
574 นางสาวเจริญดี ปิงสุทธิวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
575 นางปวีณา เจริญสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
576 นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
577 นางสาววิรดา ธีรรัตนพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
578 นางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
579 นายสุเมธ เที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
580 นายอดิศักดิ์ หมันหลิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
581 นางสาวอนัญญา สุพันธุ์วณิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
582 นางอรพิณ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
583 นางสาวอังคณา กริชพิทักษ์เงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
584 นางกาญจนา ทรัพย์อนุกูล นักจัดการงานทั่วไป สำนักยาและวัตถุเสพติด
585 นางจิทานันท์ ครองสิน นักจัดการงานทั่วไป สำนักยาและวัตถุเสพติด
586 นางสาวกรวิกา จารุพันธ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
587 นางสาวกัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
588 นางสาวกุลธิดา จิตรโสภา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
589 นางขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
590 นางสาวจันทนา พัฒนเภสัช เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
591 นางสาวจารุบล ชัยชนะ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
592 นางสาวจิตติมา ดาบทอง เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
593 นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
594 นางสาวจีรนันท์ จงวัฒนานุกูล เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
595 นางสาวจุฑามาศ พิสปิงคำ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
596 นางสาวชญานิศ นาคพวง เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
597 นางสาวชนิดา กานต์ประชา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
598 นางสาวชมพูนุท นุตสถาปนา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
599 นายชาญวิทย์ บุตรบุรี เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
600 นางสาวญานิกา รัตนสุวรรณ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
601 นางสาวฐิวรรณภรณ์ ขวัญกิจประณิธิ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
602 นางณปภา สิริศุภกฤตกุล เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
603 นางสาวณัชชา ฉายสินสอน เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
604 นางสาวณัษฐา อนุศิริ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
605 นางสาวไตรพร วัฒนนาถ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
606 นายธนพล เอี่ยมสอาด เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
607 นางสาวธนภร สงวนสัตย์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
608 นางสาวธนัชชา สหสุนทร เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
609 นางสาวธนิตา ปัทมจินดา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
610 นางสาวธารทิพย์ วชิรศักดิ์วงศ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
611 นางสาวนวนิตย์ ธนสีลังกูร เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
612 นางสาวนันทนัช สีสุวรรณ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
613 นางสาวบงกช พันธ์บูรณานนท์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
614 นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
615 นางปฏิมา มณีสถิตย์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
616 นางสาวประภาพรรณ สุขพรรณ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
617 นายประสิทธิ์ โอภาษ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
618 นางสาวปรัชญาพร อินทองแก้ว เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
619 นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
620 นางสาวปัณรส แช่มชมดาว เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
621 นางสาวปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
622 นางปิยมาศ กิจชนะพานิชย์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
623 นางสาวพรรณรักษ์ เครือเพลา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
624 นางสาวภิญญาภัทร ธัญญ์สิน เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
625 นางสาวมณีรัตนะมาลา โมรินทร์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
626 นางสาวมาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
627 นางสาวเมทินี หลิมศิริวงษ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
628 นางเมทินี นิ่มน้อย เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
629 นางสาวรจเรข วิเชียรทอง เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
630 นางสาวรัษฎาภรณ์ คงเมือง เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
631 นางสาวริสา ศรีสังข์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
632 นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
633 นางสาวลัดดา พูลสวัสดิ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
634 นางสาววทันยา ห้าวหาญ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
635 นางสาววิชรณีย์ ทองสิมา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
636 นางวิฒิณี คงสุข เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
637 นางวิภาพรรณ ไสยสมบัติ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
638 นางศศิดา อยู่สุข เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
639 นางศศิวิมล พัฒเสมา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
640 นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
641 นางสาวศิวลักษณ์ บุญเรือง เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
642 นางสาวศุภกาน ศรีเพ็ชร์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
643 นางสาวษษิพิมล บุญทวี เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
644 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
645 นางสรญา ศุระศรางค์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
646 นายสันติ นิ่มน้อย เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
647 นายสันติพงศ์ วงศ์เพ็ญทักษ์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
648 นายสิรภพ สันติธเนศ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
649 นายสิริชัย กระบี่ศรี เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
650 นางสาวสิริลักษณ์ สายหล่อ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
651 นางสาวสุธนา ไพสิน เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
652 นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
653 นางสาวสุภาวดี สุรางค์กุล เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
654 นางสุมนา ศิริสุนทร เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
655 นางสาวโสมขจี หงษ์ทอง เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
656 นางสาวอมร สหเมธาพัฒน์ เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
657 นางสาวอิงอร ประสารชัยมนตรี เภสัชกร สำนักยาและวัตถุเสพติด
658 นายเอกมล สุทธิสน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
659 นางฉวีวรรณ มโนรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
660 นางพรทิพย์ ดิษฐผึ้ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
661 นางพิชญาภัค เพ็ชรรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
662 นางสาวมนัสชนก พวงนาค เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
663 นางสาววีณา ปิยสิริชูวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
664 นางสีนวล ยมยะมาลี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
665 นางสาวอารีย์ เม่นสาย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักยาและวัตถุเสพติด
666 นางสาวพิชญา มาลา - สำนักยาและวัตถุเสพติด
667 นางสาวภรณ์ทิพย์ ท้วมทอง - สำนักยาและวัตถุเสพติด
668 นายเอกณรงค์ อินทรชัย - สำนักยาและวัตถุเสพติด
669 นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
670 นายสังคม วิทยนันทน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
671 นายจตุพร ชัยชนะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
672 นางจิรพรรณ บุญสูง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
673 นายชัยภัทร พิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
674 นางสาวดวงใจ จิปิภพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
675 นายธรรมรัตน์ บุญสูง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
676 นางสาวนงคราญ เรืองประพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
677 นางสาวปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
678 นางพัชริดา พิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
679 นางพัชรินทร์ จันทรานิมิตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
680 นางพิมอำไพ คงแดง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
681 นางไพรินทร์ บุตรกระจ่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
682 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
683 นายวิทยาคม ผาพิศาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
684 นางสาวศิวภรณ์ จิระกุลวรวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
685 นางสุดใจ นันตารัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
686 นางสาวสุภาภรณ์ กสิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
687 นายกำพล เทวาดิเทพ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
688 นายรุ่งโรจน์ จันทร์สูง นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
689 นางพนมเทียน จรบุรี นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
690 นางอุไรวรรณ กาวิเต นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
691 นายก้องภพ ธิเลางาม นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
692 นางสาวจารุริน วณีสอน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
693 นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
694 นายยุทธการ ยะนันโต นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
695 นายสมคิด ธิจักร์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
696 นางสาวสวลี เส้าสะท้าน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
697 นางสาวกอบบุญ บุญเย็น เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
698 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
699 นางสาวเจริญศรี ขวัญวงศ์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
700 นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
701 นายณัฏฐชัย ดวงนิล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
702 นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
703 นางสรินยา จุลศรีไกวัล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
704 นายณัฏฐชัย ดวงนิล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
705 นางสุดารัตน์ ธัญธรัชต์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
706 นางองุ่น บุญประดับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
707 นายกชกร อินต๊ะมูล - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
708 นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
709 นายพรรคพล ชะพลพรรค นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
710 นางสาววัชรา นพคุณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
711 นางสุภาภรณ์ วิทยนันทน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
712 นางสาวอัมรา โยวัง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
713 นายอุกฤษฎ์ สุกใส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
714 นางสาวภัทรวดี สุกใส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
715 นางสาวศศิกานต์ นามวงค์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
716 นางสาวอภิษฎา สุวรรณ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
717 นางสมพร สินไสวผล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
718 นายสุชิน สินไสวผล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
719 นางธนิดา ยืนยัง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
720 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ก๋าเมืองลือ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
721 นายวีรวัฒน์ ภัทรกมลสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
722 นางพัชรินทร์ อุดปิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
723 นางสาวชัญญาทิพย์ พุทธวงศ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
724 นางสาวปิยะนุช ฤทธิธรรม - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
725 นางสาววาสินี ว่องไว - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
726 นายณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
727 นางสาวพลับพลึง เทพวิทักษ์กิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
728 นางสาวพสนพรรณ ฉิมหัวร้อง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
729 นางมธุรส ทาทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
730 นางสาวรัชนีกร บุญธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
731 นางวาลีย์ ทองทา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
732 นางสาวสมศรี ดำรงสวัสดิ์วิทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
733 นางสาวสุมาลี ฤทธิ์อุดม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
734 นางสาวสุวิมล เอี่ยมบู่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
735 นางสาวเสาวนิตย์ บุณพัฒนศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
736 นายอโณทัย ศรีตนไชย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
737 นางนัฐิกา จิตรพินิจ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
738 นางเบญจมาศ สนองคุณ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
739 นางวารีรัตน์ ฮุยเฮง นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
740 นายชวลิต เกียรติวิชชุกุล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
741 นางสาวดุจดาว บุญยอด นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
742 นายนพดล เปี่ยมศิริ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
743 นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
744 นางสาววิลาวัลย์ กันทะสอน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
745 นางสาวจุฬญาณี แก้วบัวรมย์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
746 นางสาวปิ่นฑนา ดวงสมบัติ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
747 นางสาววศิมน จูฑะภักดี เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
748 นางวริยา โพธิ์อ่ำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
749 นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
750 นางจรรยา บัวบาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
751 นางสาวโชติกา อุ่นใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
752 นางสาวปาริชาติ กัญญาบุญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
753 นางพรทิพย์ ศรีศร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
754 นางสาวมุทิตา คณฑา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
755 นายราเมศ กรณีย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
756 นางสาวโลมไสล วงค์จันตา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
757 นายวิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
758 นางสิรดา ปงเมืองมูล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
759 นางอรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
760 นายไตรทศ ขันศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
761 นายชาคริต หน่อศิริ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
762 นายธรรมรัตน์ อยู่สุข นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
763 นางระพีพรรณ วัฒนากร นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
764 นางสาวขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
765 นายเจตน์ วันแต่ง นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
766 นางสาวพรนภา คำพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
767 นายเจษฎา กาศโอสถ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
768 นางสาวณัฐพร คล้ายคลึง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
769 นางพยอม หน่อศิริ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
770 นางสาวชนัญชิตา หงษ์ดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
771 นางชัญญา น้อยเอี่ยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
772 นางสาวสุธชา ชัยเขมโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
773 นายอนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
774 นายทรงพล ชีวะพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
775 นางสาวประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
776 นางไพรวรรณ์ บุญวงษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
777 นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
778 นางสาวศรัณยา ธาราแสวง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
779 นางสาวศรัณยา ธาราแสวง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
780 นางสาวกิ่งกาญจน์ สังฆมณี เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
781 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
782 นางสาวกฤชญา อุ่นภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
783 นางสาวกฤษณา ปาสานำ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
784 นางชานิดา แสงสุริย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
785 นางณัฐชลัยย์ บุญไทย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
786 นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
787 นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
788 นายประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
789 นางปานทิพย์ ศิริโชติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
790 นางสาวปิติมน พลวิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
791 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
792 นางสาววชิราภา เขียวรอด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
793 นายวรวัฒน์ แดงสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
794 นางสาวชณินัญ ชาวกรุงเก่า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
795 นายเสด็จ จันทสิงห์ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
796 นางสาวเอมอร อุยยาหาญ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
797 นางสาววิภาดา ขวัญแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
798 นางสาวสิริลดา สุพรรณคง นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
799 นางสาวตวงพร เข็มทอง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
800 นางสาวกรชนก ขยันคิด เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
801 นายนิพนธ์ อินทร์วัฒนา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
802 นางทัศนี แก้วคนฑา เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
803 นางวราภรณ์ กิตติโชติพาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
804 นางสาวพรศรี สุขแสนนาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
805 นางสาวจินตหรา บึงใส - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
806 นางสาวนิภาดา เจริญตา - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
807 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
808 นายอรัญ ทนันขัติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
809 นางสาวกิตติมา ไมตรีประดับศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
810 นายจิระเดช นาสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
811 นางสาวชวนพิศ ตฤนานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
812 นายณัฐพล ไชยศรีหา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
813 นางธนิดา ไมตรีประดับศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
814 นางนพรัตน์ รัตนวราภรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
815 นางสาวนพวรรณ เทียงอวน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
816 นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
817 นางบุษบง สุจเร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
818 นางสาวปฐธนวรรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
819 นางสาววราพร ชลอำไพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
820 นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
821 นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
822 นางเสาวนีย์ เวียงนิล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
823 นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
824 นายจิระเดช นาสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
825 นางสาวธัญญลักษณ์ ไพโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
826 นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
827 นางสาวจีรนันท์ อินทรจร นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
828 นางแก้วตา ศิริสะอาด นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
829 นางสาววิลาวัณย์ พรรณจิตร นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
830 นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
831 นางสาวรดา เตร์ยาซิงห์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
832 นางสาววันวิสาข์ เนตรเรืองแสง นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
833 นางสาวจริยา อัครวรัณธร เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
834 นางสาวธนพร เบญจพะ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
835 นางเพิ่มสุข ศรีภิญโญ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
836 นางศรัณยพร กิจไชยา เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
837 นางปณิตา กลิ่นวิมล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
838 นางสาววนิตชยา บุญจา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
839 นางอรพินท์ แก้วมณีโชติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
840 นายวราวุฒิ ไทยเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
841 นางศวรรณษร เอี่ยมสะอาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
842 นางสาวชฎาพร อุ่นแก้ว - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
843 นางสาวโชติรส ทองประภา - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
844 นางพรพิมล สโมสร - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
845 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
846 นายวิชเยศน์ ทับเจริญ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
847 นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
848 นางสาวกนกวรรณ ไชยสิงห์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
849 นางกมลทิพย์ จุตาทิศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
850 นางสาวดาราวรรณ เวียงยศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
851 นางธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
852 นางสาวนวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
853 นางสาวน้อย ทองสกุลพานิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
854 นางสาวประภาพรรณ พิมพ์แก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
855 นางพชรมน ทาขุลี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
856 นางเพียงใจ วงศ์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
857 นายไพรวัลย์ อินทร์อุดม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
858 นางวาทิณี ดรบุญล้น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
859 นางศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
860 นางสาวอมรพรรณ อุ่นชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
861 นายธีรวัฒน์ สุภาวัฒนพันธ์ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
862 นางเตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
863 นางสาวสุพัชรี สุขเฟื่อง นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
864 นายทนงศักดิ์ เศษอ่อน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
865 นางสาวนภัสวรรณ บุญสาธร นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
866 นางวัจนา ช่างทอง นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
867 นางอธิชา มหาโยธา นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
868 นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
869 นางสาวธัญญาภัทร์ วัชรชัยพัฒน์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
870 นางสาวภาวดี น้อยอาษา เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
871 นางเตือนใจ บุตรโคตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
872 นางรัศมี ออมสิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
873 นางวิธินา ชาวปทุม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
874 นางสาวธัญญาภรณ์ ศรีพุทธา เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
875 นางยุภาภรณ์ บุตรยุทธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
876 นางสาวนิศากร นามวงศ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
877 นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
878 นางเกตุ สินเทศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
879 นางจิราพร ชูเสน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
880 นางสาวชุลีพร จันทรเสนา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
881 นางโชติวรรณ พรทุม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
882 นางภัทรกานต์ พลทัสสะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
883 นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
884 นายคทายุทธ นิกาพฤกษ์ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
885 นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
886 นางสาวนุชรัตน์ พันธะศรี นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
887 นางบุญนิภา สุวรรณกาล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
888 นางสาวภัทรพร เชยประทุม นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
889 นายภัทรพล อุดมลาภ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
890 นายประมวล แสงทอน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
891 นางมณีวรรณ ผุยเดชา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
892 นางณัฐสุรีย์ พิมพาเรือ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
893 นางสาวภิรัชญา คอนสวรรค์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
894 นายสุทธิพจน์ เชื้อสาวะถี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
895 นางสาวนรารัตน์ นาเชียงใต้ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
896 นายสุริยา สารีบุตร - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
897 นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
898 นางสาวกฤตยา อสุนี ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
899 นางกุลสุรีย์ ฉายเพิ่มศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
900 นางสาวนิตยา โคขุนทด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
901 นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
902 นางพัชรี อินธิยศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
903 นายพัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
904 นางไพริน หาปัญนะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
905 นายวรศักดิ์ อินทร์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
906 นางสาววิมลมาศ ศิริวาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
907 นางศศิธร สุกรีฑา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
908 นายสมชาย สิทธิโอภากุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
909 นางสาวสาครรัตน์ มนโมรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
910 นางสาวสิริกาญจน์ ทานะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
911 นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
912 นางนวรัตน์ ทองคลี่ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
913 นางสาวศศิพร สวัสดิ์สิงห์ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
914 นางสาวกันยารัตน์ แคนตะ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
915 นางสาวชื่นฤดี คลังกระโทก นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
916 นายธราธิป เรืองวิทยานนท์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
917 นางสาวบุณยอร ยุทธยงค์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
918 นางกุลธิดา อำพันธ์ทอง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
919 นางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
920 นางสาวพรสถิต มีสถิตย์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
921 นางจิราภรณ์ พูลเพิ่ม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
922 นายดี อาพัดนอก เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
923 นางธันย์ชนก ขวัญปัก เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
924 นายประเสริฐ คอยสันเทียะ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
925 นางพิทยา พิลามา เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
926 นายสุเวท โรจนประภาพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
927 นายฉัตรชัย ชุมกระโทก - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
928 นางสาวรมิดา วงสำแดง - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
929 นางอุมาวดี อัฐนาค - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
930 นายกมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
931 นางสาวกฤติกา น้อยถนอม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
932 นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
933 นางสาวจริยา สุขผล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
934 นางโชติกา องอาจณรงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
935 นางสาวดลยา บุญนิ่ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
936 นางประคอง นิลวิเชียร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
937 นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
938 นายลิลิต อินทนา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
939 นางวิภาวดี รากแก่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
940 นางศุภวรรณ เกตุอินทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
941 นางสมพร เอมโอษฐ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
942 นางสุจิตรา แสนทวีสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
943 นางสุดารัตน์ แก้วมณี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
944 นายเสนีย์ พลราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
945 นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
946 นายพีรพงษ์ แสงประดับ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
947 นายฐาปนพงศ์ พัดทาป นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
948 นางขวัญใจ วังคะฮาต นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
949 นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
950 นายชายชนท์ บุษยานุรักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
951 นางวิภาวดี เจียรกุล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
952 นายสุทิศ จันทร์พันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
953 นายอดิชัย แสนทวีสุข นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
954 นางกนกวรรณ มุจรินทร์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
955 นางสาวภณิดา รัตนานุกูล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
956 นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
957 นายจันทนา เลิศศรี เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
958 นางอัมพวัน พรมสอน เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
959 นางสาวกรรณิการ์ ก้องสูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
960 นางสาวดวงฤดี ทองแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
961 นางสาวกัลยา อนุลักขณาปกรณ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
962 นายเดชานันท์ เขาทอง นายช่างไฟฟ้า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
963 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
964 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
965 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
966 นางสาวจิราณี พุฒิกุลบวร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
967 นางฉราวดี สมภักดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
968 นางแฉล้ม ชนะคช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
969 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
970 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
971 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
972 นางสาวสุภาทินี โสบุญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
973 นายจิรพงษ์  อติชาต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
974 นางสาวกาญจนา ศรีไทย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
975 นางสาวปวีณา คงขาว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
976 นางสาวศิวนาถ สำเภา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
977 นางสาวจรรยา บุญวิจิตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
978 นางสาวนิธิศา แย้มเนตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
979 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
980 นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
981 นายสุฟเฟียน ปะดอเล็ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
982 นายชัยยุทธ นทีธร นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
983 นายอานนท์ ศรีสุข นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
984 นางสาวรัตนา บุญยัง นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
985 นายเขตรัตน์ หิรัญเรือง นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
986 นางสาวอุมาพร บุญล้ำ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
987 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
988 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
989 นายปัตย์ ธาราไพศาล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
990 นายพงษ์ธร ทองบุญ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
991 นายกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
992 นางสาวชุติมา สังขสูตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
993 นางสาวณัฏฐณิชา ปานเขียว เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
994 นางสาวอริญาภรณ์ พัฒนสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
995 นางสาวเอี่ยมศิริ หนูเหมือน เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
996 นายสุทักษ์ เวียงคำ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
997 นางสุภาภรณ์ สมพรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
998 นางยุภาวลักษณ์ จรูญพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
999 นางสาวจุฑารัตน์  ทองอ่อน - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี
1000 นายจเร วุฒิศาสน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1001 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1002 นางสาวสุจิตร สาขะจร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1003 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1004 นางสาวอรทัย สุพรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1005 นางอิริยะพร กองทัพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1006 นางสาวพิชาภัค โห้นา นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1007 นางสาวเบญจพร หนูทอง นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1008 นางสาวพิมลลดา ไชยรัตน์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1009 นางสาวสมฤดี บุญมี เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1010 นางสาวปัทมา เอี่ยมอร่าม เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1011 นางสาวณิชาภัทร รัศมี - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1012 นายนพพร พานสายตา - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1013 นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1014 นางสาวกิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1015 นางสาวจตุรพร เชื้อช่วยชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1016 นางสาวชณัฐกานต์ แสงศรีคำ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1017 นางปาณิศา เชาวนะกิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1018 นางปาริฉัตร ลักขณา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1019 นางสาวพีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1020 นางรักชนก ยอดสมุทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1021 นางสาวรัตนาภรณ์ กิจจารักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1022 นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1023 นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1024 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1025 นางสาวอรอนงค์ วงษ์เอียด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1026 นางอาสีนะ ยามาเจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1027 นายลือศักดิ์ สุวรรณเจริญ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1028 นายสาโรช ปริยะวาที นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1029 นางสาวชูกลิ่น ฤทธิเดช นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1030 นางสาวเยาวมาลย์ สุติวิจิตร นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1031 นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1032 นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทร์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1033 นางสาวจีระนันต์ ชูพูล เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1034 นางสาวทัศนีย์ ปานผดุง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1035 นางสาวธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1036 นางสาวเพียงพธู จันทร เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1037 นายวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1038 นางสายใจ ปริยะวาที เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1039 นายอภิชาต ตันธนวัฒน์ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1040 นางชนิสรา อินทร์เตรียะ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1041 นางกมลวรรณ เสนาวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1042 นางสาวสุคนธ์ ชูเชิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
1043 นางจินตนา กรดเต็ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1044 นางสาวจีรวรรณ เตยแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1045 นางสาวทิพวรรณ กังแฮ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1046 นางธรรญชนก พิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1047 นายธรรมวุฒิ ชูมาก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1048 นางสาวนนทรัตน์ พรทรัพย์มณี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1049 นายวิชัย ปราสาททอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1050 นางสาวศรินยา ฤทธิเนียม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1051 นางสุภาภรณ์ นิยมแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1052 นางสาวเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1053 นายอติเวทย์ เศวตะดุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1054 นางอลิสรา เรืองขำ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1055 นางสาวอัจฉรา ชนะสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1056 นายอุดมศักดิ์ สุดมาตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1057 นางสาวศิริขวัญ ยิ้วเหี้ยง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1058 นางสาวกิ่งแก้ว แซ่ตั้น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1059 นางวิรินทร์รัตน์ คิดดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1060 นางสาวสมศรี เอียดเกลี้ยง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1061 นางสาวสุนทรี ทองสม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1062 นางพัชรินทรื วัฒนสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1063 นางสาวสุลาวัลย์ จันทร์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1064 นายทวี เพ็ชรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1065 นางจีราภรณ์ สงขาว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1066 นางสาวภัทชธีญา พวงแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1067 นางศิริวรรณ บุญชรัตน์ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1068 นางสาวสุชาวลี เชื้อมหาวัน นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1069 นางโสภาวดี บุญพรานชู นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1070 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ตัน นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1071 นายคมกฤช รำมะนะกิจจะ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1072 นางสาวญดา บุญเจริญ เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1073 นางสาวณัฐชา ด้วงรัก เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1074 นายธงชาติ ทรัพย์จอมทอง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1075 นางมิตรารุณ ศรีเมือง เภสัชกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1076 นางยินดี น้ำเพชร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1077 นางอรวรรณ หลงละเลิง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1078 นางสาวเพ็ญพิกา สุรินทร์ปันยศ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1079 นางสุกัญญา อ่อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1080 นางสุภานี ช่วยมี เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1081 นางสาวทัศนียาพร รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1082 นางอาภรณ์ วัชรเสรีกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1083 นายไตรรงค์ โชควาสนาสกุลกิจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนกลาง
1084 นายพิเชฐ บัญญัติ นักบริหาร ส่วนกลาง
1085 นายสุขุม กาญจนพิมาย นักบริหาร ส่วนกลาง
ลำดับชื่อนักวิจัยตำแหน่งหน่วยงาน

รายงานสรุปบุคคล/นักวิจัย Group by ช่วงอายุนักวิจัย

Chart

รายงานสรุปบุคคล/นักวิจัย Group by หน่วยงาน

Donut Chart

รายงานสรุปบุคคล/นักวิจัย Group by ตำแหน่ง

Donut Chart

รายงานสรุปบุคคล/นักวิจัย Group by ความเชี่ยวชาญ

Donut Chart

Copyright © 2016-2018 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights ติดต่อเรื่องเทคนิค:E-mail :Chaisofts@Gmail.com,