บัญชีสินทรัพย์ทางปัญญา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานทรัพย์สินทางปัญญา รายการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ลำดับปีงบประมาณจำนวนที่ขึ้นทะเบียน
1 2561 1
ลำดับปีงบประมาณจำนวนที่ขึ้นทะเบียน

รายงานสรุปจำนวนทรัพย์สินทางปัญญา แยกตามประเภทผลผลิต

สรุปจำนวนทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลำดับรายการผลผลิตจำนวน(เรื่อง)
1 เทคโนโลยี 1

Chart

สรุปสถานะการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แยกตาม สถานะขั้นตอนการขี้นทะเบียน

สรุปสถานะการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลำดับขั้นตอนที่จำนวน(เรื่อง)
1 ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน 286
2 ยื่นจดสิทธิบัตร 1
3 อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร 0
4 รอการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 0
5 อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเพิ่มเติม 0
6 ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 1

Chart

รายการจำนวนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ลำดับชื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่วันที่เริ่มการคุ้มครองวันที่สิ้นสุดการคุ้มครอง
ลำดับชื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่วันที่เริ่มการคุ้มครองวันที่สิ้นสุดการคุ้มครอง
Copyright © 2016-2018 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights ติดต่อเรื่องเทคนิค:E-mail :Chaisofts@Gmail.com,