ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัล (องค์ความรู้) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Project

0
ลำดับชื่อองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ
1 การพัฒนาการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดครีม   สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผลงานวิชาการ ดี ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขาคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง “การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในเครื่องสำอาง” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 นำเสนอผลงานโดยการบรรยาย 2012-08-10
2 กกกก   สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2018-07-23
3 กกกก   สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ssss lllll 2010-03-10
4 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สปาใน ๔ จังหวัดภาคเหนือ    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รางวัลที่ ๓ ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๖ กรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 2013-06-18
5 คุณภาพทางเคมีของอาหารจากตลาดค้าส่งและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-06
6 การผลิตตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านเครื่องสำอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง   สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข 2016-09-08
7 สถานการณ์การพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในข้าวมันไก่ และเลือดไก่ก้อน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-05
8 คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-06
9 การตรวจพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่สำคัญในตัวอย่างอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-05
10 ปริมาณรังสีทีผิวผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป ของโรงพยาบาลในเขตพื้นทีจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูลในยุคเปลียนแปลงจากระบบฟิล์มเอกซเรย์สู่ระบบสร้างภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้ปบริโภค กระทรวงสาธารณสุข 2015-09-16
11 การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ ความแรงของอิมมูโนโกลบูลินที่ทำจากมนุษย์สำหรับป้องกันโรคบาดทะยักด้วยชุดน้ำยาทดสอบสำเร็จรูป   สถาบันชีววัตถุ รางวัลการนำเสนอดีเด่นสาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2015-03-27
12 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็น เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ   สถาบันชีววัตถุ รางวัลนำเสนอด้วยวาจาดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้บริโภคในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2015-09-16
13 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็น เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ   สถาบันชีววัตถุ รางวัล DMSc Best Practice Award 2016 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2016-03-23
14 การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็งสำหรับค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาการพัฒนาด้านโรค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2017-03-24
15 การพัฒนาวิธีเตรียมและเพาะเลี้ยง Dendritic Cells (DC) เพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข 2017-09-08
16 ฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น ผลงานวิจัยทั่วไป ประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2016-09-02
17 การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 เรื่อง “ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า” ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข 2016-09-08
18 การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใต้ดินของพืชวงศ์ Zingiberaceae” ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2015-07-02
19 ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ชนะเลิศประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 24 ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21-23 มี.ค.59 2016-03-23
20 ความชุกของเชื้อลีจิโอเนลล่าจากตัวอย่างน้ำในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-05
21 คุณภาพน้ำบ่อน้ำร้อนในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-06
22 คุณภาพยาเม็ดโคลชิซินในประเทศไทย   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2016-03-23
23 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นสำหรับสารควบคุมการทำงานของทรานสคริปชันแฟคเตอร์และค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 20 2012-08-10
24 การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา.   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018-03-30
25 “DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนำเสนอแบบโปสเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2017-03-23
26 ฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นกระดุมไพลิน   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขานวัตกรรมด้านโรค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018-03-30
27 การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำจากบ่อแช่น้ำแร่ร้อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง และสุราษฎร์ธานี    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-05
28 คุณภาพน้ำบ่อน้ำร้อนต้นกำเนิดในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ไม่มี ไม่มี 2019-02-06
29 คุณภาพกะปิ   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2017-03-24
30 ผลของสารสกัดสมุนไพร Boesenbergia rotunda ต่อการเกิดไบโอฟิล์มของ Candida albicans   สถาบันวิจัยสมุนไพร รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 2018-04-27
31 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลที่ ๓ ประเภทบรรยาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2017-09-01
32 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขานวัตกรรมด้านโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018-03-30
33 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2016-09-02
34 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขาการพัฒนาด้านโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2017-03-24
35 การวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งเพื่อการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราตามข้อกำหนดมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice)   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 2018-07-18
ลำดับชื่อองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ

รายงานสรุปองค์ความรู้ ที่ได้รับรางวัล Group by ประเภทนวัตกรรม

Donut Chart

รายงานสรุปองค์ความรู้ ที่ได้รับรางวัล Group by ปีงบประมาณ

สำหรับผู้บริหาร

Donut Chart

รายงานสรุป องค์ความรู้ ที่ได้รับรางวัล Group by หน่วยงาน

Donut Chart

Copyright © 2016-2018 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights ติดต่อเรื่องเทคนิค:E-mail :Chaisofts@Gmail.com,