ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัล (นวัตกรรมและเทคโนโลยี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Innovation

Error Query [SELECT * FROM DEPARTMENT,INNOVATION,INNOVATION_SUB4 Where DEPARTMENT.DEPARTMENT_ID=INNOVATION.DEPARTMENT_ID and INNOVATION.ROW=INNOVATION_SUB4.ROW_REF and PROJECT.PROJECTYEAR=2560 order by INNOVATION.INNOVATION_ID ]
ลำดับชื่อองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ