ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัล (นวัตกรรมและเทคโนโลยี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Innovation

ลำดับชื่อองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ
1 การทำแห้งจุลินทรีย์แบบเยือกแข็ง สำหรับเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผลงานวิชาการ ดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง “การผลิตตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านเครื่องสำอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง” กระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 วันที่ 6-8 กันยายน 2559 นำเสนอผลงานโดยการบรรยาย 2016-09-08
ลำดับชื่อองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ

รายงานสรุปนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Group by ประเภทนวัตกรรม

Donut Chart

รายงานสรุปนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Group by ปีงบประมาณ

สำหรับผู้บริหาร

Donut Chart

รายงานสรุป นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Group by หน่วยงาน

Donut Chart

Copyright © 2016-2018 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights ติดต่อเรื่องเทคนิค:E-mail :Chaisofts@Gmail.com,