กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
      DMSc Stem Pro (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cell ที่เพาะเลี้ยงจากไขกระดูกของผู้ป่วยเอง โดยวิธีดั้งเดิมที่ใช้ Fetal Bovine Serum สำหรับใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย     

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓