นวัตกรรมและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด ประเภท: หมวด:

รายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี (จัดเรียงตาม..ประเภทนวัตกรรม)

ลำดับชื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทนวัตกรรมหมวดนวัตกรรมหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี่ที่สำเร็จ
1 ชุดทดสอบสารตะกั่วในลิปสติก (เทคนิค color test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2558
2 ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง (เทคนิค color test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2553
3 ชุดน้ำยาตรวจเชื้อสเต๊พโตคอกคัส ซูอีส ด้วยเทคนิค เรียล ไทม์ พี ซี อาร์ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2555
4 ชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2551
5 ชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 plus ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2556
6 ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง (เทคนิค color test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2553
7 ชุดทดสอบเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2563
8 ชุดทดสอบพาราควอตในตัวอย่างผักและผลไม้ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
9 ชุดทดสอบคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Organophosphates และ Carbamates ผักและผลไม้ (M kit) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
10 ชุดตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 DMSc COVID-19 Realtime RT-PCR Kit ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
11 ชุดทดสอบเบื้องต้นกัญชาด้วยเทคนิคการเกิดสี (Cannabis Rapid Test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2563
12 การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2560
13 การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ 2019-CoV ด้วยเทคนิค Next-generation sequencing สู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
14 วิธีการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 2563
15 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดีทางน้ำเหลืองวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2563
16 การตรวจ COVID-19 ด้วยตัวอย่างน้ำลาย (Deep Throat Saliva) แบบรวมตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 2563
17 วิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถโมโนโคลนอลแอนติบอดี ชนิด Tratuzumab วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันชีววัตถุ 2563
18 วิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุชนิด interferon beta-1a วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักยาและวัตถุเสพติด 2563
19 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย รังสีทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2559
20 การตรวจวินิจฉัยฮีโมโกลบินอีด้วยเทคนิค Allelic Discrimination วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2554
21 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปลาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนที่มีแหล่งผลิตในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 และ 18 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2554
22 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาบ้า วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2555
23 การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ สเตร๊พโตค็อกคัสซูอีส ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วย ด้วยเทคนิค เรียลไทม์ พี ซี อาร์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2557
24 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิด ไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม โดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2558
25 การตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นกำเนิด วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2555
26 การตรวจกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค Molecular Karyotyping วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2560
27 ข้อกำหนดทางเคมีของรากช้าพลู วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
28 การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน (Com Med Sci.) วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2550
29 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิคในอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ขนมปังและขนมอบ โดยวิธี HPLC วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2552
30 การศึกษาระดับฮีโมโกลบิน A2 ในผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้าที่มีพาหะธาลัสซีเมียชนิดอัลฟ่าร่วม ( The level of Hemoglobin A2 of double heterozygous a –thalassemia / b- thalassemia วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2552
31 ซีโรทัยป์ของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากผู้ป่วยในภาคกลางตอนล่าง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2550
32 Serotypes and antimicrobial resistance of salmonella enterica SSP in central Thailand, 2001-2006 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2553
33 การตรวจ Molecular subtype ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2560
34 DMSc Hb typing control วัสดุอ้างอิง โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2558
35 DMSc Stem Plus เซลส์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2552
36 DMSc Stem Pro เซลส์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
37 DMSc Stem Safe เซลส์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2558
38 สารปนเปื้นและสารตกค้างในยาสมุนไพร: การควบคุมคุณภาพในตำรายา ผลิตภัณฑ์ ยาจากสมุนไพร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
39 ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 จากสารสกัดมะหาด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2561
40 ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2561
41 การศึกษาพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์จากผงนัว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2559
42 สารสกัดจากดอกดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
43 ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดมังคุด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
44 ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดมังคุด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผงนัว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2561
46 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพฤกษาพารส ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2562
47 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเจลผสมสารสกัดมะหาดสำหรับล้างทำความสะอาดหน้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
48 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเซรั่มผสมสารสกัดมะหาดสำหรับบำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
49 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำแร่ผสมสารสกัดสมุนไพรมะหาดสำหรับบำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
50 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโลชั่นผสมสารสกัดสมุนไพรมะหาดสำหรับบำรุงผิวร่างกาย ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
51 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมผสมสารสกัดมะหาดใช้บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
52 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมผสมสารสกัดมะหาดใช้บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวัน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
53 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะหาดสำหรับบำรุงผิวให้กระชับ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
54 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมผสมสารสกัดมะหาดสำหรับป้องกันแดด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
55 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโทนเนอร์ผสมสารสกัดสมุนไพรมะหาดสำหรับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
56 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2562
57 นวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ทารกก่อนคลอดแบบไร้รอยต่อด้วยระบบ Logistic กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2562
58 ระบบการจัดการเอกสารคุณภาพ (Doc-IS) -พัฒนาต่อยอดเพื่อลดการใช้กระดาษ (half-paper less system) กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2559
59 Line กลุ่ม Newborn Connect กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
60 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดในปัสสาวะ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2558
61 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสาธารณสุขที่ 18 และ 2 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2554
62 N 07 15 025 ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาเคมีคลินิก กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
63 ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2558
64 หนังสือ สธ 15189:2556 แนวทางการพัฒนาคุณภาพและความสามารถสู่ระดับสากล Guideline for quality and competence development complying to international standard กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
65 หนังสือ สธ 15190:2556 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical laboratories-Requirements for safety กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
66 หนังสือ สธ 19011: 2556 แนวทางตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพและ/หรือสิ่งแวดล้อม Guidelinefor quality and/or environmental management systems auditing กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
67 หนังสือเงื่อนไขข้อกำหนดสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
68 หนังสือนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
69 หนังสือประมวลผลข้อบกพร่องและข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
70 เอกสารคู่มือ GLP Compliance Monitoring Programme Manual กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
71 BLQS Disc:2016 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
72 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการทดสอบ ซิฟิลิส กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
73 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการทดสอบ Thyroid Function Test (FT3,FT4,TSH,T3,T4) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
74 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190:2004 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
75 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดโดยภาพถ่าย External Quality Assessment in Blood Picture กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
76 การประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกของตะกอนปัสสาวะระหว่างปี2555 ถึง 2559 External Quality Assessment for Urine Sediment Photograph during 2012 to 2016 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
77 ระบบบริหารพัสดุ กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2550
78 ระบบควบคุมเอกสารคุณภาพ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2556
79 ระบบการจัดการเอกสารคุณภาพ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2559
80 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่สอง กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
81 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (EQAS for Tomur markers ) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
82 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การตรวจแถบทดสอบปัสสาวะ ( EQAS for Urine strip Test) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
83 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต ( EQAS for Compatibility Test) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
84 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยเชื้อราเบื้องต้น (EQAS for Basic Fungus photo survey) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
85 การวางระบบตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานทดสอบหรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งไม่ได้ทดลองในคน กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2558
86 สภาพปัญหาและการพัฒนาองค์กรทดสอบหรือศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนตามหลักการ OECD GLP กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
ลำดับชื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทนวัตกรรมหมวดนวัตกรรมหัวหน้าโครงการหน่วยงานปีที่สำเร็จ

รายงานสรุปนวัตกรรม Group by

Pie Chart

รายงานสรุปนวัตกรรม Group by ปีงบประมาณ

Donut Chart

รายงานสรุป นวัตกรรม Group by หน่วยงาน

Pie Chart

Copyright © 2016-2018 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คุณเชิด Moblie:09-2345-2525,Line:Chaisofts) E-mail :Chaisofts@Gmail.com,