กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
      ชุดทดสอบเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ (ภาษาไทย),DMSc MtTek Test Kit (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ผู้ผลิตบางรายใช้แอลกอฮอล์ชนิดเมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอลเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ซึ่งเมทานอลมีอันตรายร้ายแรง กรมจึงพัฒนาการตรวจหาเมทานอลเป็นชุดทดสอบเมทานอล หรือ DMSc MtTek Test Kit ซึ่งมีวิธีใช้ง่ายและทราบผลภายใน 2 นาที ความไวของชุดทดสอบคือปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ คือ เมทานอลร้อยละ 2 โดยชุดทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวจรรยา มีศรี สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑o เม.ย. ๒๕๖๔