ต้นแบบนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด: ประเภท: ด้าน:

รายงานต้นแบบนวัตกรรม ที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่ (จัดเรียงตาม..ประเภทต้นแบบนวัตกรรม)

ลำดับชื่อต้นแบบนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทด้านหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี
1 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบเอกลักษณ์สารห้ามใช้เก้าชนิดในเครื่องสำอางด้วยยูพีแอลซี-ดีเอดี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายพงษ์ธร ทองบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2563
2 การศึกษาคุณลักษณะของเชื้อ Enteroaggregative Escherichia coli ในประเทศไทย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวศรีวรรณา หัทยานานนท์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2559
3 การศึกษาการตอบสนองด้านการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตาวัวในรูปแบบโครงสร้าง 3 มิติต่อระดับไซโตไคน์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายมาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2562
4 การศึกษาความใช้ได้ระหว่างห้องปฏิบัติการของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตา 3 มิติต่อการทดสอบการก่อระคายเคืองต่อดวงตาที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายมาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
5 การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนระหว่าง พฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2565
6 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินอาการที่เกี่ยวข้องกับรอบประจำเดือนบนพื้นฐานการแพทย์แผนไทย กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 2560
ลำดับชื่อต้นแบบนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหมวดหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี

รายงานสรุปต้นแบบนวัตกรรม Prototype Group by โดยแยกตาม..ประเภทต้นแบบนวัตกรรม

Pie Chart Prototype

รายงานสรุปต้นแบบนวัตกรรม Prototype Group by ปีงบประมาณ

Donut Chart Prototype

รายงานสรุป ต้นแบบนวัตกรรม Prototype Group by หน่วยงาน

Pie Chart Prototype


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com