สิ่งประดิษฐ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด: ประเภท: ด้าน:

รายงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่ (จัดเรียงตาม..ประเภทสิ่งประดิษฐ์)

ลำดับชื่อสิ่งประดิษฐ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทด้านหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี
1 พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Loop mediated isothermal amplification (LAMP) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นายภัทร วงษ์เจริญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงจากตัวอย่างอาหารและน้ำ โดยวิธี Real-time PCR panel assay ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสาววราวรรณ วงษ์บุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
3 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงจากตัวอย่างอาหารและน้ำ โดยวิธี Real-time PCR panel assay ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสาววราวรรณ วงษ์บุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
4 ชุดทดสอบ PCR-ELISA สำหรับตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางอธิชา มหาโยธา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 2563
5 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในพืชกัญชา และตำรับยาแผนไทย โดยวิธี GC-MS/MS วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางวราภรณ์ ปุ๊กกระโทก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2564
6 สถานการณ์ของกลางกัญชาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายสุฟเฟียน ปะดอเล็ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2564
7 การจำแนกเชื้อ Listeria spp. ที่แยกได้จากอาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายกรกช พรหมจันทร์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
8 การปนปลอมลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักในประเทศไทย ปี 2562-2563 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางณปภา สิริศุภกฤตกุล สำนักยาและวัตถุเสพติด 2562
9 คุณภาพยาเม็ดโทพิราเมท วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางเมทินี นิ่มน้อย สำนักยาและวัตถุเสพติด 2563
10 การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในยาน้ำมันกัญชาด้วยเทคนิค HPLC วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวชมพูนุท นุตสถาปนา สำนักยาและวัตถุเสพติด 2563
11 พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสมายาโรและสำรวจอุบัติการณ์ย้อนหลังในประเทศไทย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นายภัทร วงษ์เจริญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2562
12 คุณภาพยาเดสออกซีเมทาโซนชนิดครีม ยา/ยาชีววัตถุ ยาทางเคมี นางสาวสุภาวดี สุรางค์กุล สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
13 การประเมินผลของสเปรย์สมุนไพรอัดก๊าซในการกำจัดยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาที่ดื้อสารเคมีกำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาจากสมุนไพร นายจักรวาล ชมภูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2562
14 การประเมินผลของเล-มอส สเปรย์อัดก๊าซในการกำจัดยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาที่ดื้อสารเคมีกำจัดแมลงในพื้นที่ภาคสนาม กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายจักรวาล ชมภูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
ลำดับชื่อสิ่งประดิษฐ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหมวดหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี

รายงานสรุปสิ่งประดิษฐ์ Invention Group by โดยแยกตาม..ประเภทสิ่งประดิษฐ์

Pie Chart Invention

รายงานสรุปสิ่งประดิษฐ์ Invention Group by ปีงบประมาณ

Donut Chart Invention

รายงานสรุป สิ่งประดิษฐ์ Invention Group by หน่วยงาน

Pie Chart Invention


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com