นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด: ประเภท: ด้าน:

รายงานนวัตกรรม ที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่ (จัดเรียงตาม..ประเภทนวัตกรรม)

ลำดับชื่อนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทด้านหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี
1 ชุดทดสอบสารตะกั่วในลิปสติก (เทคนิค color test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวโชติกา อุ่นใจ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2558
2 ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง (เทคนิค color test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายวิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2553
3 ชุดน้ำยาตรวจเชื้อสเต๊พโตคอกคัส ซูอีส ด้วยเทคนิค เรียล ไทม์ พี ซี อาร์ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายเจตน์ วันแต่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2555
4 ชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2551
5 ชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 plus ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2556
6 ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง (เทคนิค color test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2553
7 ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC test kit) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2554
8 ชุดทดสอบ DMSc ?-thal 1 plus ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2555
9 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาสารพิษ Botulinum toxin ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
10 ชุดทดสอบเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจรรยา มีศรี สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2563
11 ชุดทดสอบพาราควอตในตัวอย่างผักและผลไม้ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางวิชาดา จงมีวาสนา สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
12 ชุดทดสอบคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Organophosphates และ Carbamates ผักและผลไม้ (M kit) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
13 การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2560
14 ชุดตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 DMSc COVID-19 Realtime RT-PCR Kit ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
15 การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอตแบบขั้นตอนเดียว ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวศรินยา ฤทธิเนียม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2562
16 ชุดทดสอบกัญชา ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2563
17 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC และ CBD ในกัญชา (พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2563
18 ชุดตรวจวัด THC อย่างง่ายสำหรับเฮมพ์ (THC strip test) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2561
19 ชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) หาสารสกัด-น้ำมันกัญชา THC ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2565
20 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สาร mitragynine ในเครื่องดื่มจากกระท่อม โดยเทคนิค HPLC วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2565
21 วิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสาร 3-MCPD, 2-MCPD และ Glycidyl fatty acid esters ในน้ำมันบริโภค วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายปิยะวัฒน์ แปงพั๊วะ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
22 วิธีตรวจวิเคราะห์วัควีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สถาบันชีววัตถุ 2565
23 วิธีวิเคราะห์ไนโตรซามีนในยากลุ่มซาแทนที่มีประสิทธิภาพสูง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2562
24 การบ่งชี้ที่มาของมอร์ฟีนในปัสสาวะโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งแบบออนไลน์ ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2562
25 การปนเปื้อนสารก่อมะเร็งของยาลดความดันกลุ่มยาต้านตัวรับแองจิโอเทนซิน วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2562
26 การแยกสารสำคัญจากเคอร์คูมินนอยด์ด้วยเทคนิคซุปเปอร์คริทิคอลฟลูอิดโครมาโทกราฟีเพื่อผลิตเป็นสารมาตรฐาน วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
27 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ปริมาณเฮโรอีนในวัตถุดิบด้วยยูพีแอลซี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
28 การตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีน COVID-19 ในรูปแบบ Protein subunit วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สถาบันชีววัตถุ 2564
29 Adapting the geno2pheno[coreceptor] tool to HIV-1 subtype CRF01_AE by phenotypic validation using clinical isolates from South-East Asia วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริพรรณ แสงอรุณ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
30 การตรวจวิเคราะห์หาแอนติบอดีชนิด IgG หรือ IgM ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (COIVD-19) ทางน้ำเหลืองวิทยา วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2564
31 การตรวจวัดปริมาณยาสูตรพื้นฐานยาต้านวัณโรคโดยใช้เทคนิค LC-MS/MS  วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2561
32 การตรวจ IFNL3 (IL28B) rs12979860C/T จีโนทัยป์ ด้วยวิธีพีซีอาร์ โดยจีโนทัยป์ C/C วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2561
33 วิธีตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยตัวดูดซับของแข็งแบบออนไลน์ ลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2560
34 การเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559–2563 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางพัชรินทร์ วัฒนสิน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2564
35 การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ในจังหวัดตรัง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสุลาวัลย์ จันทร์สุวรรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2564
36 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอทในอาหารด้วยเครื่อง Flow Injection Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometry วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางวิรินทร์รัตน์ คิดดี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2564
37 ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยของเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 9 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย รังสีทางการแพทย์ นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2564
38 สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มทั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวกนกวรรณ แก้วเสนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2564
39 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ที่ใช้ปรุงอาหารในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวกนกวรรณ แก้วเสนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2563
40 คุณภาพทางจุลชีววิทยา และการประเมินความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณของเชื้อที่ปนเปื้อนในนม โรงเรียนเขตสุขภาพที่ 3 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางพรทิพย์ ศรีศร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2564
41 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอาซีปีนส์ ชนิด Alprazolam และ Diazepam ในปัสสาวะด้วยเทคนิค GC-MS ปีงบประมาณ 2563 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางแฉล้ม ชนะคช ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2563
42 พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อจำแนกเชื้อไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยาและซิกา ด้วยวิธี multiplex real time RT-PCR วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นายภัทร วงษ์เจริญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2561
43 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปนเปื้อนในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายกรกช พรหมจันทร์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2564
44 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในน้ำและน้ำแข็ง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายกรกช พรหมจันทร์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2564
45 พัฒนาศักยภาพของการควบคุมคุณภาพยา tocilizumab สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
46 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณ THC และ CBD ในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา และสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจวิเคราะห์ฯ ในเขตสุขภาพที่ 9 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2564
47 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และหาปริมาณสารเมเพอร์ฟลูทรินในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวหฤทัย แสงจรัสวิชัย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2561
48 การถอดรหัสพันธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซ์เจนเนอเรชั่นเพื่อตรวจสอบยีน POPB และยีนอะมานิติน วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายสิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
49 การพัฒนาวิธีตรวจหาไอโซเมอร์ของ allethrins ในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงโดยวิธี HPLC-single chiral column วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาววรมน สุริยะจันทร์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2563
50 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์กลุ่ม Cannabinoid ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยเทคนิค LC-MS/MS วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2564
51 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดีทางน้ำเหลืองวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2563
52 การตรวจ COVID-19 ด้วยตัวอย่างน้ำลาย (Deep Throat Saliva) แบบรวมตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 2563
53 การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ 2019-CoV ด้วยเทคนิค Next-generation sequencing สู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
54 วิธีการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 2563
55 วิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุชนิด interferon beta-1a วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2563
56 วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
57 บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Endotoxin โดยวิธี LAL(Limulus Amebocyte Lysate) แบบ Turbidimetric Method วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2563
58 บริการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSC วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2563
59 ระบบการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
60 คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางอารีรัตน์ ขอไชย สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
61 มาตรฐานห้องปฏิบัติการเซลล์ทางการแพทย์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
62 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำตาลมะพร้าวจากจังหวัดสมุทรสงคราม วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 2562
63 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย รังสีทางการแพทย์ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2559
64 การตรวจหาสารพันธุกรรมตกค้างของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ในผลิตภัณฑ์วัคซีนไวรัสโดยวิธี Real-time Polymerase Chain Reaction วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2559
65 Diagnostic value of blood gene expression signatures in acti 2015 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2558
66 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิด ไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม โดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2558
67 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทางเลือก: การตรวจหา ATP ภายในเซลล์สำหรับวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2558
68 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ความแรงของเซรุ่มแก้โรคบาดทะยักด้วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay  (ELISA) วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2558
69 การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนชนิด Ralated Proteins ในตัวอย่างยาชีววัตถุ Filgrastim โดยเทคนิค Reversed-Phase Chromatography วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2555
70 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาบ้า วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2555
71 การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค Multiplex Fluoresc 2014 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2557
72 การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ สเตร๊พโตค็อกคัสซูอีส ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วย ด้วยเทคนิค เรียลไทม์ พี ซี อาร์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2557
73 การทดสอบความถูกต้องของวิธี Capillary Electrophoresis-Sodium Dodecyl Sulfate เพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของโมโนโคนอลแอนติบอดี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2557
74 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยวิธีแคปิลลารีไอโซอิเล็กทริกโฟกัสซิ่ง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2557
75 การตรวจวินิจฉัยฮีโมโกลบินอีด้วยเทคนิค Allelic Discrimination วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2554
76 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปลาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนที่มีแหล่งผลิตในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 และ 18 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2554
77 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี CCID50 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2553
78 ข้อกำหนดทางเคมีของรากช้าพลู วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสารินี เลนะพันธ์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
79 สารปนเปื้นและสารตกค้างในยาสมุนไพร: การควบคุมคุณภาพในตำรายา วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสารินี เลนะพันธ์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
80 การตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นกำเนิด วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2555
81 การตรวจกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค Molecular Karyotyping วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2560
82 ระดับคุณภาพการตรวจครีเอตินินในห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2558
83 Method development and validation for potency assay of filgrastim injection using cell-based assay วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2561
84 Validation of an analytical method for testing the limit of high molecular weight proteins of filgrastim วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2561
85 การตรวจวินิจฉัย Hb CS โดยเทคนิคAllelic Discrimination วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2550
86 การตรวจวินิจฉัย Hb E โดยเทคนิค Allelic Discrimination วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2550
87 การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน (Com Med Sci.) วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2550
88 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิคในอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ขนมปังและขนมอบ โดยวิธี HPLC วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2552
89 พัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์มอฟีนในปัสสาวะ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย พิษวิทยา นางแฉล้ม ชนะคช ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2559
90 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กัญชาในปัสสาวะ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย พิษวิทยา นางแฉล้ม ชนะคช ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2559
91 การศึกษาระดับฮีโมโกลบิน A2 ในผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้าที่มีพาหะธาลัสซีเมียชนิดอัลฟ่าร่วม ( The level of Hemoglobin A2 of double heterozygous a –thalassemia / b- thalassemia วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2552
92 ซีโรทัยป์ของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากผู้ป่วยในภาคกลางตอนล่าง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2550
93 Serotypes and antimicrobial resistance of salmonella enterica SSP in central Thailand, 2001-2006 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2553
94 การตรวจ Molecular subtype ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2560
95 สารมาตรฐานแอลกอออล์สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2551
96 DMSc Hb typing control วัสดุอ้างอิง โรค นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2558
97 การศึกษาหาสูตรตำรับที่เหมาะสมในการทำแห้งวัคซีนคางทูมอ้างอิงมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2554
98 การประเมินความคงตัวของวัคซีนบีซีจีชนิดผงแห้งสำหรับใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานในประเทศ 2557 วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2557
99 สารละลายแอลกอออล์สำหรับทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2555
100 ประสิทธิภาพของการทำแห้งและความคงตัวทีสภาวะเร่งของวัคซีนหัดอ้างอิงมาตรฐาน 2558 วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2558
101 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไวรัสโรตาสายพันธุ์วัคซีนเพื่อใช้เป็นไวรัสอ้างอิงสำหรับการประเมินค่าความแรงของวัคซีนไวรัสโรตาซีโรทัยป์เดี่ยว 2558 วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2558
102 วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจ Hb typing วัสดุอ้างอิง โรค นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
103 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็นเพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2559
104 สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กัญชาทางการแพทย์ Cannabidiol วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรจเรข วิเชียรทอง สำนักยาและวัตถุเสพติด 2565
105 สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กัญชาทางการแพทย์ Tetrahydrocannabinol วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวเมทินี หลิมศิริวงษ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2565
106 สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวเมทินี หลิมศิริวงษ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2565
107 สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Favipiravir วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนวนิตย์ ธนสีลังกูร สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
108 Immunogenicity in BALB/c Mice of Reverse-Genetics Avian Influenza H5N1 Virus Cultured in Mammalian Cells ยา/ยาชีววัตถุ วัคซีน นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2551
109 Prime-boost immunization of codon optimized HIV-1 CRF01_AE gag in BCG with Recombinant vaccinia virus elicits MHC class I and II immune responses in mice ยา/ยาชีววัตถุ วัคซีน นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2552
110 Enhancement of cell-mediated immune responses in mice by the model of a whole HIV-1 gag in live Mycobacterium bovis BCG as vaccine candidate ยา/ยาชีววัตถุ วัคซีน นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2552
111 Prime-Boost Vaccination Comprising Recombinant Mycobacterium bovis BCG and recombinant Vaccinia virus harbouring HIV-1 CRF01_AE gag in mice: influence of routes of immunization ยา/ยาชีววัตถุ วัคซีน นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2552
112 DMSc Stem Plus เซลส์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2552
113 DMSc Stem Pro เซลส์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
114 DMSc Stem Safe เซลส์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2558
115 ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 จากสารสกัดมะหาด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร 2561
116 ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร 2561
117 การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ ยาจากสมุนไพร นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2557
118 Molecular evaluation of extracellular activity of medicinal herb Clinacanthus nutans against herpes simplex virus type-2 ผลิตภัณฑ์ ยาจากสมุนไพร นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2553
119 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นสำหรับสารควบคุมการทำงานของทรานสคริปชันแฟคเตอร์และค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย ผลิตภัณฑ์ ยาจากสมุนไพร นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
120 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ ยาจากสมุนไพร นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
121 การศึกษาพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์จากผงนัว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นายพรชัย สินเจริญโภไคย สถาบันวิจัยสมุนไพร 2559
122 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร 2559
123 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผงนัว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางอัญรินทร์ กีรติอรุณศิลป์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 2561
124 สารสกัดจากดอกดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวรัตติพร วสุนันต์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
125 ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดมังคุด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นางอัญรินทร์ กีรติอรุณศิลป์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
126 ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดมังคุด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นางอัญรินทร์ กีรติอรุณศิลป์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
127 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพฤกษาพารส ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร 2562
128 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเจลผสมสารสกัดมะหาดสำหรับล้างทำความสะอาดหน้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
129 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเซรั่มผสมสารสกัดมะหาดสำหรับบำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
130 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำแร่ผสมสารสกัดสมุนไพรมะหาดสำหรับบำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
131 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโลชั่นผสมสารสกัดสมุนไพรมะหาดสำหรับบำรุงผิวร่างกาย ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
132 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมผสมสารสกัดมะหาดใช้บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
133 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมผสมสารสกัดมะหาดใช้บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวัน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
134 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะหาดสำหรับบำรุงผิวให้กระชับ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
135 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมผสมสารสกัดมะหาดสำหรับป้องกันแดด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
136 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะผสมสารสกัดมะหาด ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร นายอัศวชัย ช่วยพรหม สถาบันวิจัยสมุนไพร 2563
137 คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี 2561-2563 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นายภัทรพงศ์ จิระดำเกิง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2564
138 การศึกษาเปรียบเทียบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : ISO 15190:2003 และ ISO 15190:2020 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
139 การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวชมพูนุท นุตสถาปนา สำนักยาและวัตถุเสพติด 2561
140 การพัฒนาระบบคุณภาพการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขจากมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
141 การใช้โปรแกรม Microsoft office excel บันทึกการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาววิชุดา ทุ่งยอ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2564
142 กฎหมายความมั่นคง และความปลอดภัยในประเทศไทย: จากกฎหมายสู่แนวทางปฏิบัติ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
143 นวัตกรรมบริการ (NBS database) แพลตฟอร์มดิจิทัลสาธารณสุขสำหรับงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวภาวิณี อินนาค สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2565
144 นวัตกรรมบริการ : การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ด้วยวิธี Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2565
145 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางฉราวดี สมภักดี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2563
146 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายชาคริต หน่อศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2562
147 นวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ทารกก่อนคลอดแบบไร้รอยต่อด้วยระบบ Logistic กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2562
148 รายงานประจำปี 2563: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
149 รายงานประจำปี 2564: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
150 รายงานประจำปี 2563: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
151 รายงานประจำปี 2563: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
152 รายงานประจำปี 2563: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
153 รายงานประจำปี 2564: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
154 คุณลักษณะความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมี และประสิทธิภาพของสารเคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควัน ในการกำจัดยุงลายบ้านที่มีความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงจากจังหวัดจันทบุรี กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
155 การพัฒนานวัตกรรมฐานรองเครื่องสำรวจการรั่วของรังสีเอกซ์ในขณะปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสี กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวกาญจนา เทดี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2564
156 ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสารินี เลนะพันธ์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2563
157 การประเมินคุณภาพตามข้อกำหนดด้านการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายวรรณปรัชญ์ เรืองเดช สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
158 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาววิลาวัลย์ ศรีสุขา สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
159 Monitoring and evaluation for quality of Thailand SARS-CoV-2 laboratory network: Lessons learnt for policy drive and new guidelines กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ หมื่นพล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
160 คณะทำงานพัฒนาองค์กร บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
161 Line กลุ่ม Newborn Connect กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
162 ระบบพี่เลี้ยง ISO15189/ISO9001 กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นางสานิตย์ คัมภีรศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
163 อาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรัมสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2559
164 ระบบการจัดการเอกสารคุณภาพ (Doc-IS) -พัฒนาต่อยอดเพื่อลดการใช้กระดาษ (half-paper less system) กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2559
165 บริการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อ Mycoplasma ในระดับคลาส (Mollicules)โดยวิธี PCR กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2563
166 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดในปัสสาวะ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2558
167 การสร้างศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงสากล ผ่านการพัฒนาและการตรวจรับรองระบบคุณภาพ ISO guide 34: 2009 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ 2558
168 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโครงการทดสอบความชำนาญ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2558
169 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสาธารณสุขที่ 18 และ 2 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2554
170 N 07 15 025 ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาเคมีคลินิก กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
171 ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2558
172 หนังสือ สธ 15189:2556 แนวทางการพัฒนาคุณภาพและความสามารถสู่ระดับสากล Guideline for quality and competence development complying to international standard กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายสุธน วงษ์ชีรี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
173 หนังสือ สธ 15190:2556 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical laboratories-Requirements for safety กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ หมื่นพล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
174 หนังสือ สธ 19011: 2556 แนวทางตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพและ/หรือสิ่งแวดล้อม Guidelinefor quality and/or environmental management systems auditing กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
175 หนังสือเงื่อนไขข้อกำหนดสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
176 หนังสือนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายสุธน วงษ์ชีรี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
177 หนังสือประมวลผลข้อบกพร่องและข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
178 เอกสารคู่มือ GLP Compliance Monitoring Programme Manual กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
179 BLQS Disc:2016 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
180 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการทดสอบ ซิฟิลิส กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
181 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการทดสอบ Thyroid Function Test (FT3,FT4,TSH,T3,T4) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
182 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190:2004 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ หมื่นพล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
183 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดโดยภาพถ่าย External Quality Assessment in Blood Picture กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
184 การประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกของตะกอนปัสสาวะระหว่างปี2555 ถึง 2559 External Quality Assessment for Urine Sediment Photograph during 2012 to 2016 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
185 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (EQAS for Tomur markers ) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
186 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การตรวจแถบทดสอบปัสสาวะ ( EQAS for Urine strip Test) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาววิระพร งามภูเขียว สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
187 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต ( EQAS for Compatibility Test) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
188 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยเชื้อราเบื้องต้น (EQAS for Basic Fungus photo survey) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางพรรณธิพา เลิศวงศ์วีรชัย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2561
189 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
190 คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
191 โปรแกรม MOPH standard กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2560
192 โปรแกรม Auditor Profile กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2558
193 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
194 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
195 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2557
196 การวางระบบตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานทดสอบหรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งไม่ได้ทดลองในคน กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2558
197 สภาพปัญหาและการพัฒนาองค์กรทดสอบหรือศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนตามหลักการ OECD GLP กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2559
198 ระบบบริหารพัสดุ กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2550
199 ระบบควบคุมเอกสารคุณภาพ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2556
200 ระบบการจัดการเอกสารคุณภาพ กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2559
ลำดับชื่อนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหมวดหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี

รายงานสรุปนวัตกรรม Innovation Group by โดยแยกตาม..ประเภทนวัตกรรม

Pie Chart Innovation

รายงานสรุปนวัตกรรม Innovation Group by ปีงบประมาณ

Donut Chart Innovation

รายงานสรุป นวัตกรรม Innovation Group by หน่วยงาน

Pie Chart Innovation


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com