เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด: ประเภท: ด้าน:

รายงานเทคโนโลยี ที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่ (จัดเรียงตาม..ประเภทเทคโนโลยี)

ลำดับชื่อเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทด้านหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี
1 การพัฒนาวิธี PCR-ELISA เป็นชุดตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางอธิชา มหาโยธา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 2560
2 การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอตแบบขั้นตอนเดียว ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายธรรมวุฒิ ชูมาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2562
3 การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอตแบบขั้นตอนเดียว ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย พิษวิทยา นางจินตนา กรดเต็ม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2562
4 ตรวจสอบความถูกต้องของชุดทดสอบ TM-Kit ตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 2558
5 พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบหาสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม organophosphates และ กลุ่ม carbamates ผัก ผลไม้ ธัญพืช และสมุนไพร (M-Kit) ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 2564
6 ชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีสำหรับเดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาววลัยลักษณ์ เมธาภัทร สำนักยาและวัตถุเสพติด 2552
7 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ THC CBD และเมทาบอไลต์ (11-11-OH-THC) ในพลาสมาจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรุ่งแสง จันทร์คุณาสุขะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2565
8 การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส Monkeypox วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2565
9 การตรวจลำดับนิวคลิโอไทด์เชื้อไวรัส Monkeypox วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย โรค นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2565
10 วิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถโมโนโคลนอลแอนติบอดี ชนิด Tratuzumab วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ สถาบันชีววัตถุ 2563
11 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภค online food delivery หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนครราชสีมา วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายวัชรพล กาพย์พิมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 2564
12 การตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมกัญชง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวศิริพร ทองประกายแสง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2563
13 การตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมกัญชง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวศิริพร ทองประกายแสง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2564
14 วิธีตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยตัวดูดซับของแข็งแบบออนไลน์ ลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2561
15 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ ฟาวิพิราเวียร์ในวัตถุดิบด้วยยูพีแอลซี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนวนิตย์ ธนสีลังกูร สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
16 คุณภาพยาน้ำแขวนตะกอนซัลฟาเมทอกซาโซลและไตรเมโทพริม " วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2564
17 การทดสอบความใข้ได้ของวิธีตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารช่วยทำให้ผิวขาว 5 ชนิดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวฐิวรรณภรณ์ ขวัญกิจประณิธิ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2563
18 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารช่วยลดน้ำหนัก 8 ชนิดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวฐิวรรณภรณ์ ขวัญกิจประณิธิ สำนักยาและวัตถุเสพติด 2563
19 การตรวจค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีโดยวิธี Intracellular ATP assay วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสุกัลยาณี ไชยมี สถาบันชีววัตถุ 2561
20 การตรวจวิเคราะห์วัคซีน COVID-19 ชนิด Adenoviral vector ชนิด DNA/mRNA และชนิดเชื้อตาย วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สถาบันชีววัตถุ 2564
21 การตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา Biotherapeutic products ชนิด Adalimumab วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ สถาบันชีววัตถุ 2564
22 การตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา Biotherapeutic products ชนิด Golimumab วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ สถาบันชีววัตถุ 2564
23 การตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา Biotherapeutic products ชนิด Etanercept วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ สถาบันชีววัตถุ 2564
24 การพัฒนาพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับเป็นสารควบคุมการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโนโร (genogroup I และ genogroup II) และไวรัสตับอักเสบเอ วัสดุอ้างอิง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2563
25 การรับรองรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ใช้ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2550-2563 ยา/ยาชีววัตถุ ยาชีววัตถุ นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2563
26 เซลส์บำบัด วัคซีน นายสุเชิดชัย ภูคำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2564
27 เล-มอส: นวัตกรรมสเปรย์กำจัดยุงลายบ้านดื้อสารเคมีกำจัดแมลงและยุงพาหะนำโรคในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาจากสมุนไพร นายจักรวาล ชมภูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2563
28 การเปรียบเทียบหุ่นจำลองสำหรับควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย์ดิจิทัล เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์ นายชัยยุทธ นทีธร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2565
29 การพัฒนาคุณภาพเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ ด้วยหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตตามระบบ HACCP กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2564
30 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางฉราวดี สมภักดี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2563
31 e-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายพงษ์ธร ทองบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2564
32 การลดเวลากระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วย e-accreditation ในประเทศไทย กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
33 การพัฒนากระบวนงานตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษและ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายราเมศ กรณีย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2564
34 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2564
35 แนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด กระบวนการอื่นๆ บริหารจัดการ นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2564
36 การพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์แจ้งเตือนภัย กระบวนการอื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายคมกฤช รำมะนะกิจจะ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2561
37 การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลก ISO 15189 กระบวนการอื่นๆ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ หมื่นพล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2564
38 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในหมึกกรอบ กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2564
39 สถานการณ์การตรวจพบสารห้ามใช้ ในยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวกาญจนา ศรีไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2565
40 สถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในสี่คูณร้อยของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 กระบวนการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายจิรพงษ์ อติชาต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2564
ลำดับชื่อเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหมวดหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี

รายงานสรุปเทคโนโลยี Technology Group by โดยแยกตาม..ประเภทเทคโนโลยี

Pie Chart Technology

รายงานสรุปเทคโนโลยี Technology Group by ปีงบประมาณ

Donut Chart Technology

รายงานสรุป เทคโนโลยี Technology Group by หน่วยงาน

Pie Chart Technology


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com