ผลงานดีเด่นด้านองค์ความรู้ ที่ได้รับรางวัล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Project

ลำดับชื่อองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ
1 การพัฒนาการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดครีม   สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผลงานวิชาการ ดี ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขาคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง “การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในเครื่องสำอาง” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 นำเสนอผลงานโดยการบรรยาย 10 ส.ค. 2555
2 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สปาใน ๔ จังหวัดภาคเหนือ    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รางวัลที่ ๓ ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๖ กรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 18 มิ.ย. 2556
3 “DMSc Stem Pro” Mesenchymal Stem Cell สำหรับพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม : การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลอันดับที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 มี.ค. 2558
4 การผลิตตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านเครื่องสำอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง   สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข 8 ก.ย. 2559
5 ปริมาณรังสีทีผิวผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป ของโรงพยาบาลในเขตพื้นทีจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูลในยุคเปลียนแปลงจากระบบฟิล์มเอกซเรย์สู่ระบบสร้างภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้ปบริโภค กระทรวงสาธารณสุข 16 ก.ย. 2558
6 การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ ความแรงของอิมมูโนโกลบูลินที่ทำจากมนุษย์สำหรับป้องกันโรคบาดทะยักด้วยชุดน้ำยาทดสอบสำเร็จรูป   สถาบันชีววัตถุ รางวัลการนำเสนอดีเด่นสาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 มี.ค. 2558
7 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็น เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ   สถาบันชีววัตถุ รางวัลนำเสนอด้วยวาจาดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้บริโภคในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 ก.ย. 2558
8 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็น เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ   สถาบันชีววัตถุ รางวัล DMSc Best Practice Award 2016 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 มี.ค. 2559
9 การศึกษาพิษของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยและหมามุ่ยอินเดียในเซลล์เพาะเลี้ยง   สถาบันวิจัยสมุนไพร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 31 พ.ค. 2562
10 การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็งสำหรับค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาการพัฒนาด้านโรค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 มี.ค. 2560
11 การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศแบบโปสเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 มี.ค. 2559
12 การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประจำปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข 8 ก.ย. 2559
13 ฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น ผลงานวิจัยทั่วไป ประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ก.ย. 2559
14 การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 เรื่อง “ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า” ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข 8 ก.ย. 2559
15 การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใต้ดินของพืชวงศ์ Zingiberaceae” ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ก.ค. 2558
16 ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ชนะเลิศประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 24 ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21-23 มี.ค.59 23 มี.ค. 2559
17 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง เพื่อระบุตำแหน่งสารสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี รางวัลการนำเสนอดีเด่นสาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 dddd 1 มิ.ย. 2564
18 คุณภาพยาเม็ดโคลชิซินในประเทศไทย   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 มี.ค. 2559
19 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นสำหรับสารควบคุมการทำงานของทรานสคริปชันแฟคเตอร์และค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 20 10 ส.ค. 2555
20 การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา.   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 มี.ค. 2561
21 “DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนำเสนอแบบโปสเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 มี.ค. 2560
22 ฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นกระดุมไพลิน   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขานวัตกรรมด้านโรค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 มี.ค. 2561
23 สร้างต้นแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ด้วยกระบวนการจัดการความรู้   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 8 ก.ย. 2560
24 คุณภาพกะปิ   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 มี.ค. 2560
25 ผลของสารสกัดสมุนไพร Boesenbergia rotunda ต่อการเกิดไบโอฟิล์มของ Candida albicans   สถาบันวิจัยสมุนไพร รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 27 เม.ย. 2561
26 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลที่ ๓ ประเภทบรรยาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ก.ย. 2560
27 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขานวัตกรรมด้านโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 มี.ค. 2561
28 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ก.ย. 2559
29 การพัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นที่จำเพาะต่อเป้าหมายการรักษา โรคมะเร็งท่อน้ำดีและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขาการพัฒนาด้านโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 มี.ค. 2560
30 การวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งเพื่อการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราตามข้อกำหนดมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice)   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 18 ก.ค. 2561
31 สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในพริกสดที่จำหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2561   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี รองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาเครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 มี.ค. 2562
32 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ Hederagenin ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรมะคำดีควาย โดยวิธี HPLC   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 20 ก.ค. 2561
33 ครั้งแรกที่พบ Desoxy-D2PM วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2562 27 ก.พ. 2562
34 ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำจากแป้ง ระหว่าง พ.ศ. 2556-2561   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ.2562 22 มี.ค. 2562
35 ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีปี พ.ศ.2561   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น การประชุมวิชาการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562 26 พ.ค. 2562
36 การศึกษาปริมาณรังสีกระเจิง และวัสดุป้องกันรังสีสะท้อนจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 มี.ค. 2562
37 ผลของสารสกัดสมุนไพร Garcinia mangostana ต่อการเกิดไบโอฟิล์มของ Candida albicans   สถาบันวิจัยสมุนไพร รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 มี.ค. 2562
38 เส้นทางคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร OTOP/SME ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 4   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 11 ก.ย. 2562
39 Desoxy-D2PM: จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 11 ก.ย. 2562
40 Desoxy-D2PM: จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 8 ก.ย. 2563
41 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในสารสกัดกัญชาและยาน้ำมันกัญชาด้วยวิธี HPLC   สำนักยาและวัตถุเสพติด รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายสำหรับสาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28 ส.ค. 2563
42 นวัตกรรมการรายงานผลวิเคราะห์ Web Report Online   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขากรมวิทย์ with you การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 28 ส.ค. 2563
43 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธี แก๊สโครมาโตกราฟี-เฮดสเปสแบบต่อคอลัมน์คู่   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี รองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28 ส.ค. 2563
44 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำจากบ่อน้ำแร่ร้อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี - - 31 ส.ค. 2563
45 การกระจายตัวของเชื้อลีจิโอเนลล่าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี - - 31 ส.ค. 2563
ลำดับชื่อองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ

รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล(Project) Group by ประเภท องค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล

Donut Chart

รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล(Project) Group by ปีงบประมาณ

สำหรับผู้บริหาร

Donut Chart

รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล(Project) Group by หน่วยงาน

Donut Chart


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com