ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Innovation

ลำดับชื่อนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ
1 การทำแห้งจุลินทรีย์แบบเยือกแข็ง สำหรับเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข 8 ก.ย. 2559
2 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง เพื่อระบุตำแหน่งสารสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย   กองแผนงานและวิชาการ รางวัลการนำเสนอดีเด่นสาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 dddd 1 มิ.ย. 2564
3 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง เพื่อระบุตำแหน่งสารสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย   กองแผนงานและวิชาการ รางวัลการนำเสนอดีเด่นสาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 ddd 1 มิ.ย. 2564
4 ทดสอบนวัตกรรม 13 ก.ย.64 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชนะเลิศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 มิ.ย. 2564
5 ทดสอบเทคโนโลยี 10 ก.ย. 64 กองแผนงานและวิชาการ ชนะเลิศ ฟฟฟ 30 ก.ย. 2564
ลำดับชื่อนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ

รายงานสรุปนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล(Innovation) Group by ประเภท นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล

Donut Chart

รายงานสรุปนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล(Innovation) Group by ปีงบประมาณ

สำหรับผู้บริหาร

Donut Chart

รายงานสรุปนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล(Innovation) Group by หน่วยงาน

Donut Chart


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com