คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวข้อคำถาม FAQ

Data Table FAQ

คำตอบ

มีขั้นตอนดังนี้
      1. กรอกรายละเอียดเรื่องที่นำเสนอลงในแบบฟอร์ม (ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเรื่องที่นำเสนอในการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ)

      2. ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบ

คำตอบ

มีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
       1. ทบทวนการดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานในองค์กร
       2. จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น
                     - ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรตามระเบียบ
                     - ค่าใช้จ่ายประจำของสำนักงาน
       3. จัดทำรายละเอียดวงเงินคำของบประมาณขององค์กร
                     - งบบุคลากร
                     - งบดำเนินงาน
                     - งบลงทุน
                     - งบอุดหนุน
                     - งบรายจ่ายอื่น
       4. จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับกองแผนงานและวิชาการ

คำตอบ

ทั้ง 2 ระบบเป็นระบบที่แยกอิสระกัน และมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน โดย

1. ระบบ GFMIS เป็นระบบที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลาง สำหรับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมตามผลผลิตที่ระบุในเอกสารขาวคาดแดง

2. ระบบ DOC เป็นระบบติดตามในระดับแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อมูลสนับสนุนในการทำต้นทุนต่อหน่วยของกรมวิทยาศาสตร์ของกรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีความจำเป้นต้องมีการรายงานผลทั้ง 2 ระบบตามระยะเวลาที่กำหนด

   A

ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานโครงการในระบบ DOC โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

1. พิจารณาแผนงานโครงการเฉพาะในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

2. จำนวนงบประมาณในระบบ DOC กับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรต้องมีความกันไม่เกินร้อยละ 20

3. รายละเอียดแผนงานโครงการต้องมีความครบถ้วนตามหัวข้อที่ระบุในระบบ (ชื่อโครงการ สนับสนุนผลผลิต/กิจกรรมหลักของกรม หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

4. ในกรณีที่แผนงานโครงการมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว จะมีการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพียง 1 ตัวที่ตอบวัตถุประสงค์แผนงานมากที่สุด เพื่อมาใช้ในการประเมิน

   A

มีขั้นตอนดังนี้
      1. กรอกรายละเอียดเรื่องที่นำเสนอลงในแบบฟอร์ม (ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเรื่องที่นำเสนอในการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ)

      2. ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบ


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com