กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
       การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕