กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นกำเนิด (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพ 4 กลุ่ม ตามข้อกำหนดสากล GMP และ INDs ได้แก่ - การทดสอบการปนเปื้อนจุลชีพประกอบด้วยการเพาะเชื้อจุลชีพโดยตรง (Sterility Test) ครอบคลุมทั้ง Aerobic Bacteria  Anaerobic Bacteria และ Fungus และการตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อ Mycoplasma โดยวิธี PCR - การทดสอบความบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin - การทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของเซลล์ต้นกำเนิด โดยการทดสอบ CD Marker บนผิวเซลล์ ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดแต่ละชนิดมีการแสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล์แตกต่างกัน - การทดสอบ Potency โดยวิธี Colony Forming Unit และการทดสอบความสามารถของเซลล์ในการ Differentiation และการทดสอบ Viability  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔