กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การตรวจกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค Molecular Karyotyping (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เทคนิค Molecular Karyotyping สามารถตรวจวินิจฉัยตัวอย่างทารกในครรภ์ โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ การวิเคราะห์และอ่านผลทำโดยเครื่องอัตโนมัติ ทราบผลรวดเร็วภายใน 2 วัน สามารถตรวจความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่ที่ 21 และโครโมโซมคู่อื่นที่พบความผิดปกติบ่อย ได้แก่ 18  13  X และ Y รวมถึงการตรวจพบ microdeletion และ microduplication ซึ่งเป็นข้อดีอีกประการที่เหนือกว่าวิธีมาตรฐาน (Conventional Karyotyping)  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔