กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ระดับคุณภาพการตรวจครีเอตินินในห้องปฏิบัติการ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ การตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแต่เริ่มแรกจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคไตวายระยะสุดท้าย และช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ การประเมินสภาพการทำงานของไตนิยมใช้การประมาณอัตราการกรองของไต โดยการคำนวณจากค่าครีเอตินินในน้ำเหลือง และค่าตัวแปลต่างๆ ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพ การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ซึ่งเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 650 แห่ง พบว่าการตรวจวิเคราะห์ครีเอตินิน ถูกต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 94.90 ส่วนความเที่ยงผ่านเกณฑ์ร้อละ 96.90 แต่มีห้องปฏิบัติการร้อยละ 52 เท่านั้น ที่ผลการประเมินความถูกต้องและความเที่ยงได้คะแนนระดับดีเยี่ยมในขณะที่ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 0.8ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งความถูกต้องและความเที่ยงนอกจากนี้ ร้อยละ 2.5 มีผลการประเมินความเที่ยงผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม แต่ความถูกต้องไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องติดตามและสนับสนุนทรัพยากรสำหรับพัฒนาการตรวจวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีระบบคุณภาพที่ดี ให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่มาใช้บริการ    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ธ.ค. ๒๕๖๔