กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 จากสารสกัดมะหาด (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ serum all in 1 จากสารสกัดมะหาดระหว่่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริษํท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัดโดยลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561และถ่ายทอดเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561      

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔