กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบโดยลงนาม MOU ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2561 และจะถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562      

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔