กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ความแรงของเซรุ่มแก้โรคบาดทะยักด้วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay  (ELISA) (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕