กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      สารปนเปื้อนและสารตกค้างในยาสมุนไพร: การควบคุมคุณภาพในตำรายา (ภาษาไทย),Contaminants and Residues of Herbal Drugs: Quality Control in Thai Pharmacopoeia (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


บทความนี้กล่าวถึงการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรในเรื่องสารปนเปื้อนและสารตกค้างโดยได้กล่าวถึงชนิดและอันตรายของสารปนเปื้อนและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนในยาสมุนไพร สารดังกล่าวประกอบด้วย สารพิษโลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา สารกัมมันตภาพรังสี สารตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืช และการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ซึ่งสารปนเปื้อนเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้สมุนไพรด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงข้อกำหนดในการควบคุมปริมาณสารปนเปื้อนและสารตกค้างในยาสมุนไพรของตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย รวมถึงข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสารินี เลนะพันธ์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔