กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ชุดทดสอบพาราควอตในตัวอย่างผักและผลไม้ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


จากการที่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการกินสารเคมีทางการเกษตรพาราควอต และการตรวจพิสูจน์เพื่อหาสารพาราควอตไม่ทันต่อเหตุการณ์ กรมจึงได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตที่มีขั้นตอนการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียว และมีรูปแบบที่เป็นแคปซูลซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน สามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 5 นาที ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถตรวจระดับของพาราควอตในตัวอย่างน้ำและตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไป เพื่อใช้ตรวจผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งใช้ง่ายและสะดวก ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษใด ๆ  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔