กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      วิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุชนิด interferon beta-1a (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


Biopharmaceutical products เป็นยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (Recombinant-DNA derived products) เช่นยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี ฮอร์โมน เอ็นไซม์ และอื่นๆ เนื่องจากให้ผลการรักษาได้อย่างจำเพาะกับโรค เช่น มะเร็ง การสร้างเม็ดเลือด รูมาตอยด์ ปัจจุบันสำหรับประเทศไทยยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นยานำเข้าซึ่งมีราคาสูง แต่เนื่องจากการผลิตยา biopharmaceutical สามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศผู้ผลิตอย่างสูง จึงทำให้ประเทศที่มีศักยภาพพยายามตั้งเป้าที่จะผลิตยากลุ่มนี้ออกมาในหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเทศไทยที่อุตสาหกรรมด้านนี้มีการพัฒนาและมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูงในอีก 20 ปีข้างหน้า กรมจึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุชนิด interferon beta-1a ซึ่งเป็นยาที่ใช้เพื่อการรักษาโรคไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบบีและโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง เป็นต้น โดยยาอินเตอร์เฟอรอนมีผลทั้งฆ่าไวรัสและควบคุมระดับภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของผู้ป่วย เพื่อเป็นมาตรฐานในการกำกับความปลอดภัยในการใช้ยาดังกล่าวภายในประเทศต่อไป    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ธ.ค. ๒๕๖๔