กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา (ภาษาไทย),Development of Zika virus antibody detection kit by Immunochromatography (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อสู่คนโดยมียุงลายเป็นพาหะ นอกจากนี้สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ ทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดในทารกแรกคลอด อาจพบอาการกิลแลงบาร์เรและโรคทางระบบประสาทอื่นๆ ด้วย การตรวจภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว สามารถช่วยยืนยันสาเหตุการติดเชื้อได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดตรวจแอนติบอดี IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสซิกา ด้วยหลักการ Immunochromatography โดยใช้โปรตีน NS1 เป็น Test line ส่วน Conjugate ใช้ anti Human Immunoglobulin IgM และ Protein A ในการตรวจ IgM และ IgG ตามลำดับ และนำชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมาศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพเปรียบเทียบกับ rapid commercial kit โดยใช้ตัวอย่างซีรัมบวกและลบที่ตรวจยืนยันโดย ELISA ในการประเมินชุดตรวจ Zika IgM จำนวน 225 ราย และ Zika IgG 153 ราย พบว่าชุด Zika IgM ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความไว (37/37) 100% ความจำเพาะ (183/188) 97.34% ในขณะที่ rapid commercial kit มีความไว (37/37) 100% ความจำเพาะ(122/188) 64.89% และ ชุด Zika IgG ที่พัฒนาขึ้นมีความไว (86/101) 85.15% ความจำเพาะ (52/52) 100% ในขณะที่ชุด commercial test kit มีความไว (12/101) 11.88% ความจำเพาะ (52/52) 100% นอกจากนี้พบว่าชุด Zika IgM และ Zika IgG เกิดปฎิกิริยาข้ามกับซีรั่ม Dengue IgM  JE IgM และDengue IgG เท่ากับ (3/43) 6.97%  (1/12) 8.33% และ (10/33) 30.3% ตามลำดับ ผลการประเมินคุณภาพแสดงให้เห็นว่าชุดตรวจนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้ต่อไป              

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ธ.ค. ๒๕๖๔