กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ชุดตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 DMSc COVID-19 Realtime RT-PCR Kit (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วิจัยพัฒนาชุดทดสอบ RT-PCR KIT หรือ DMSc-COVID-19 ซึ่งวิธีการตรวจแบบ Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกให้การแนะนำและรับรองว่าเป็นวิธีมาตรฐาน ที่มีความไว ความจำเพาะสูง สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยๆ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม ไม่ว่าจะเชื้อเป็นหรือเชื้อตาย โดยตรวจจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างของผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รู้ผลภายใน 3-5 ชั่วโมง      

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 พัฒนาจากผลงาน


เทคโนโลยี
  • 63080205001,การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ 2019-CoV ด้วยเทคนิค Next-generation sequencing สู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย

 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔