กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดีทางน้ำเหลืองวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของชุดตรวจ COVID-19 แบบรวดเร็ว ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยว่าเป็นไปตามเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นแสดงต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขออนุญาตนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


เทคโนโลยี
  • 63080205001,การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ 2019-CoV ด้วยเทคนิค Next-generation sequencing สู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย

 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔