กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภาษาไทย),ฺBlood Alcohol Level in Vehicle driver in Upper South of Thailand Province Fiscal year 2020 (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและอนามัยที่สำคัญเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่สมอง กดสมองเหมือนยากดประสาท หากศูนย์ควบคุมการหายใจถูกกดอาจทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อสนับสนุนมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในปีงบประมาณ 2563 โดยตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดซึ่งส่งจากโรงพยาบาลและสถานีตำรวจในจังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่และพังงา รวมทั้งหมด 580 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟเทียบกับสารมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 249 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.93) นอกจากนี้ได้ศึกษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเอทิลแอลกอฮอล์ในจังหวัดดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยเป็นเพศชายต่อเพศหญิงคิดเป็นสัดส่วน 94:6 อายุที่พบมากอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 23.15) อายุของผู้ป่วยที่น้อยที่สุดและมากที่สุด คือ 12 ปี และ 94 ปี ตามลำดับ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ตรวจพบสูงสุดคือ 469 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ พาหนะที่ใช้ในการขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 61.79) รองลงมาคือ รถยนต์ (ร้อยละ 20.23) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ป่วยในภาคใต้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังต่อไป

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางฉราวดี สมภักดี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔