กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอาซีปีนส์ ชนิด Alprazolam และ Diazepam ในปัสสาวะด้วยเทคนิค GC-MS ปีงบประมาณ 2563 (ภาษาไทย),Development of an Analytical method for identification of benzodiazepines Alprazolam and Diazepam in Urine by GC-MS technique fiscal year 2020. (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีภารกิจในการสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ.2563 โดยตรวจพิสูจน์ยืนยันผลสารเสพติดในปัสสาวะที่นำส่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และระนอง จากข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะที่ส่งตรวจ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 พบสารเสพติดร้อยละ 54.40 สารเสพติดที่พบมากที่สุด คือเมทแอมเฟตามีน รองลงมาเป็นสารสำคัญในกัญชา คิดเป็น ร้อยละ 79.4 และ 11.3 และพบสาร กลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ร่วมกับเมทแอมเฟตามีน และกัญชา เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ยังไม่สามารถตรวจยืนยันสารกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ในปัสสาวะได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา จึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ชนิดAlprazolam และ Diazepam ในปัสสาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการ และให้บริการตรวจยืนยันผลสารกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ในปัสสาวะได้ ผลการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซ ไดอะซีปีนส์ชนิดAlprazolam และ Diazepam ในปัสสาวะด้วยเทคนิค GC-MS พบว่า Alprazolam มีค่า Retention time (RT) 35.46 ค่า Quantition ion (m/z): 279308 และ 204 ค่าต่ำสุดที่ตรวจวิเคราะห์ 1000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร และ Diazepam มีค่า Retention time (RT) 27.90 ค่า Quantition ion (m/z): 256

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางแฉล้ม ชนะคช ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 ประชาชน เพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการ และให้บริการตรวจยืนยันผลสารกลุ่มเบนโซไดอาซีปีนส์ในปัสสาวะได้ เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕