กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ชุดทดสอบสารตะกั่วในลิปสติก (เทคนิค color test) (ภาษาไทย),- (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ชุดทดสอบสารตะกั่วในลิปสติกที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์หาสารตะกั่วในลิปสติก ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ได้ผ่านการทดสอบความถูกต้องของวิธี ตามข้อกำหนดการทดสอบความถูกต้องของวิธีสำหรับการตรวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ซึ่งได้ทำการตรวจทั้ง 4 หัวข้อ คือ การหาปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ (Limit of Detection)   ความจำเพาะเจาะจง (Specificity)  การศึกษาความคงสภาพของน้ำยาทดสอบ (Stability)   

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวโชติกา อุ่นใจ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงการแพทย์และสาธารณสุข - - เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕