กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (ภาษาไทย),PAT ACT ONLINE (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในการควบคุม กำกับ หน่วยงานและห้องปฏิบัติการ ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ในการรับแจ้งและให้การอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตให้กับหน่วยงานและห้องปฏิบัติการ จำนวน 1143 ฉบับ ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยงานพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้พัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) “ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์” ทำให้ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต รับทราบการแจ้งแก้ไขเอกสาร การแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรับเอกสารการรับแจ้งและการให้อนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดข้อผิดพลาด ระยะเวลา และการใช้กระดาษในการดำเนินการ รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการในการเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ทางราชการออกประกอบการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง และรับแจ้งได้ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสารินี เลนะพันธ์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔