กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในน้ำและน้ำแข็ง (ภาษาไทย),Detection of SARS-CoV-2 detection contaminated in water and ice (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) เกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) พบการระบาดครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ปัจจุบันพบผู้ป่วยทั่วโลกมากกว่า 221 ล้านราย เสียชีวิต 4.5 ล้านราย ยอดผู้ติดเชื้อรายวัน มากกว่า 6 แสนราย ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.2 ล้านราย เสียชีวิตมากว่าหนึ่งหมื่นราย การตอบสนองทางสาธารณสุขทั่วโลก เช่น การจำกัดการท่องเที่ยว การกักด่าน การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน การยกเลิกการจัดงาน การปิดสถานศึกษา รวมถึงก่อให้เกิดอุบัติการณ์ความไม่มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ อาการกลัวคนแปลกหน้า การเหยียดเชื้อชาติชาวจีนและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ได้มีการรายงานข่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งนำเข้าจากประเทศต่างๆ นำไปสู่การยกเลิกสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อผ่านการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารมีความตื่นตัวในการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาหารที่ขายในประเทศและส่งออก ห้องปฏิบัติการตรวจไวรัสในอาหาร ฝ่ายอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์อาหารและอาหารแช่แข็ง โดยเริ่มจากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุเรียนแช่แข็งและบนบรรจุภัณฑ์ก่อน แล้วจึงขยายไปสู่อาหารชนิดอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ ผลการดำเนินการ 1. ดำเนินพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์ อาหาร และน้ำ/น้ำแข็ง โดยอ้างอิงวิธีมาตรฐาน ISO15216-2:2019 Microbiology of food and animal feed- Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR Part 2: Method for qualitative detection ทดสอบความใช้ได้ของวิธีและจัดทำเป็นเอกสารคุณภาพ 2. ดำเนินโครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์ และอาหารแช่แข็ง 3. เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการกับ LCG Standard Proficiency testing (Provider) United Kingdom จำนวน 3 รอบ ผลทดสอบถูกต้องตามเกณฑ์ประเมินของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ 4. เปิดให้บริการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์ อาหาร และน้ำ/น้ำแข็ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน ประมาณ 800 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างจากผภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนานามัย เป็นต้น 6. ดำเนินการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025:2017 7. ดำเนินการฝึกอบรมเบื้องต้นเรื่องวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารสด ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และให้การฝึกอบรมวิธีการสุ่มป้ายตัวอย่างบนพื้นที่ผิวสัมผัส (swabbing method) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลและน้ำ กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายกรกช พรหมจันทร์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔