กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      พัฒนาศักยภาพของการควบคุมคุณภาพยา tocilizumab สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ (ภาษาไทย),Tha capacity development of tocilizumab quality control for the treatment of COVID-19 infection in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


-

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชน คุ้มครองผู้บริโภค เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔