กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ระบบบริหารพัสดุ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ใช้งานช่วง 2550-2552 แล้วหยุดใช้งาน เนื่องจากนโยบายผู้บริหารได้รับการปรับปรุงล่าสุด 2554 แล้วเปลี่ยนระบบใหม่      

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงการแพทย์และสาธารณสุข - - เริ่ม: 1 ต.ค. 2550 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2550

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕