กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      รายงานประจำปี 2563: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา (ภาษาไทย),Annual report 2020 : Development of thermal fogging insecticide products for control of Aedes aegypti mosquito of insecticide-susceptible and -resistant strains vector of dengue and zika (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยวิธีการพ่นแบบฟุ้งกระจาย (space spray) เป็นมาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อย่างไรก็ตามการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีของยุงลายพบว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การควบคุมยุงลายโดยการใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพลดลง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงและศึกษาระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีของยุงลายบ้าน รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการใช้ที่เหมาะสมของสารเคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา ผลการศึกษาความไวของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) จากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นครราชสีมา นครปฐม

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕