กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ระบบควบคุมเอกสารคุณภาพ (ภาษาไทย),(DocControl) (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


โดยสามารถรองรับกิจกรรมตามข้อกำหนดคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 15189 รวมถึงการรายงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่อยู่ในระบบคุณภาพ   ใช้ภายในองค์กร ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี   

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ - - เริ่ม: 1 ต.ค. 2556 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2556

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔