กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ในจังหวัดตรัง (ภาษาไทย),Survey of microbial contamination in vegetarian food products during the vegetarian festival 2020 in Trang province (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ดำเนินการสำรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ช่วง เทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 โดยเก็บตัวอย่างจากศาลเจ้า ตลาดสด และร้านค้าในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 30 ตัวอย่าง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค 24 ตัวอย่าง และกลุ่มเบเกอรี่ 6 ตัวอย่าง โดยตรวจเคราะห์ด้วยเทคนิคเพาะเชื้อตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ผลการสำรวจพบว่า อาหารพร้อมบริโภค ผ่านมาตรฐาน 23 ตัวอย่าง (ร้อยละ 95.8) ไม่ผ่านมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.2) ในตัวอย่างโปรตีนทรงเครื่อง สาเหตุจาก จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐาน และไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนเบเกอรี่ ผ่านมาตรฐานทั้ง 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารเจส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการ บริโภค อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสุลาวัลย์ จันทร์สุวรรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕