กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การประเมินคุณภาพตามข้อกำหนดด้านการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ภาษาไทย),Quality assessment of quality assurance requirements in medical laboratories accredited following the MOPH standards (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีข้อกำหนดสอดคล้องตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189: 2012 ได้มีการจัดทำและนำมาใช้เพื่อให้การรับรองสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบสมัครใจ การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังในด้านประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2564 จำนวน 43 แห่ง พบว่า มีห้องปฏิบัติการที่พบข้อบกพร่องและข้อสังเกต เรื่องการควบคุมคุณภาพภายใน ร้อยละ 79.07 และประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 67.44 พบรายการทดสอบที่ไม่มีตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในและไม่มีการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จึงไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 รายการทดสอบ โดยที่พบมากที่สุด 3 รายการทดสอบแรก ได้แก่ 20 minutes whole blood clotting time (20WBCT) wet smear และ potassium hydroxide (KOH) preparation คิดเป็น ร้อยละ 46.51 44.19 และ 44.19 ตามลำดับ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้บริการการทดสอบความชำนาญ และจัดทำแนวทางการควบคุมคุณภาพภายในของรายการทดสอบดังกล่าว เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข การได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นการประกันคุณภาพว่าการรายงานผลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ คำสำคัญ: มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายวรรณปรัชญ์ เรืองเดช สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕