กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ภาษาไทย),Proficiency testing of psychotropic substances in seized materials during the fiscal years 2018–2020 (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


วัตถุออกฤทธิ์มักถูกลักลอบนำมาใช้ในทางที่ผิดและมักตรวจพบในของกลางอยู่เสมอ สำนักยาและวัตถุเสพติดจึงได้จัดการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลางขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานตรวจพิสูจน์ โดยเริ่มแผนงานครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับการรับรอง ISO 17043 ในปีพ.ศ. 2562 ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับตัวอย่างทดสอบในรูปแบบผงละเอียด จำนวน 1 ตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2 ตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 กำหนดให้ตรวจคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 13 16 และ 15 แห่ง ตามลำดับ และนำผลการทดสอบของสมาชิกที่เข้าร่วมมาประเมินผลจำนวน 12 16 และ 15 แห่ง ตามลำดับ จากการประเมินผลพบว่าสมาชิกรายงานผลถูกต้องจำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 100)

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวชมพูนุท นุตสถาปนา สำนักยาและวัตถุเสพติด

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕