กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      วิธีตรวจวิเคราะห์วัควีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (ภาษาไทย),- (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ตามที่ได้มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้ฝีดาษวานร โดยมีข้อมูลว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้ฝีดาษวานรได้ และรัฐบาลมีแผนการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษมาเพื่อการควบคุมโรคซึ่ง นั้น ทำให้สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ใช้ในมนุษย์ของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยประกอบการขึ้นทะเบียนทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ และขณะนี้มีความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษชนิดเชื้อเป็น (live attenuated vaccine) ซึ่งเป็นรูปแบบของวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษที่มีในปัจจุบันแล้ว สถาบันชีววัตถุจึงขอเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ให้บริการ พ.ศ. 2562 และพร้อมเปิดให้บริการทุกรายการทดสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สถาบันชีววัตถุ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 ผู้ผลิตและนำเข้าวัคซีน สำหรับการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2564 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕