กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      หนังสือนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข แก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อยกระดับมาตรฐานโดยเพิ่มข้อกำหนดให้ใกล้เคียงมาตรฐานสากล ISO 15189 มากขึ้น และเพิ่มเนื้อหาสาระสำคัญซึ่งการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานฯ ไปแนวทางเดียวกัน      

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายสุธน วงษ์ชีรี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔