กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      หนังสือประมวลผลข้อบกพร่องและข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


การประมวลข้อบกพร่องและข้อสังเกตุของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองความสามรถจากคณะกรรมการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ้านการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว      

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔