กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การศึกษาระดับฮีโมโกลบิน A2 ในผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้าที่มีพาหะธาลัสซีเมียชนิดอัลฟ่าร่วม ( The level of Hemoglobin A2 of double heterozygous a –thalassemia / b- thalassemia (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ภาวะ Hydrops Fetalis เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่สุด ทำให้เกิดครรภ์เป็นพิษ มารดาเสียชีวิตถ้ารักษาไม่ทันและเด็กมักเสียชีวิตในครรภ์หรือตายหลังคลอดไม่นาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้ นโยบายธาลัสซีเมียแห่งชาติจึงกำหนดให้ตรวจหายีนของพาหะธาลัสซีเมียชนิด a0 ในคู่สามีภรรยาที่เสี่ยงต่อการมีบุตร Hydrop Fetalis ทุกคู่ ดังน้นการคัดเลือกคู่เสี่ยงจึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องคัดเลือกได้อย่างถูกต้อง ปัญหาการไม่ได้วินิจฉัยคู่เสี่ยงพาหะธาลัสซีเมียชนิด a0 ส่วนใหญ่เกิดกับคนไข้ที่เป็นหาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้า จึงทำการศึกษาระดับฮีโมโกลบิน A2 ของผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้าที่เป็นพาหะและไม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิด a0 ทำการตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR และนำค่า MCV  MCH  Hemoglobin พิจารณา เพื่อสร้างเกณฑ์คัดเลือกคู่เสี่ยงต่อการมีบุตร Hydrops Fetalis จากการศึกษาพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้า จำนวน 50 ราย (ฮีโมโกลบิน A2 = 4.1-6.6%) พบผู้ป่วย 2 ราย(ฮีโมโกลบิน A2 = 5.6% และ 6.1% ) ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิด a0 คิดเป็น 4 % โดยผล Hemoglobin MCV MCH RDW ของผู้ป่วยไม่แตกต่างกันจากกลุ่มที่ไม่มีพาหะธาลัสซีเมียชนิด a0 ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเด็กภาวะ Hydrops Fetalis จึงควรตรวจ a thal1 PCR ให้กับคู่สมรสพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้า ทุกราย

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔