กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      Serotypes and antimicrobial resistance of salmonella enterica SSP in central Thailand, 2001-2006 (ภาษาไทย),Serotypes and antimicrobial resistance of salmonella enterica SSP in central Thailand, 2001-2006 (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


This study was carried out to elucidate the epidemiological trends and antimicrobial susceptibilities against Salmonella serovars among Thai patients and asymptomatic carriers during 2001-2006 in central Thailand. A total of 1 401 human and 260 non-human isolates from various sources were included. The isolates were characterized using serotyping and antimicrobial susceptibility testing. The most common serovars in patients submitting stool samples were S. Weltevreden  S. Stanley  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวณฐมน เทียนมณี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔