กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 (ภาษาไทย),- (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เป็นนวัตกรรมแรกของประเทศไทยและของโลกที่นำเทคนิค Real Time PCR มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีน alpha-thalassemia 1 ที่สามารถตรวจได้ครบทั้งสองชนิดที่มีรายงานในประชากรไทย คือ ชนิด SEA (Southeast Asia) และชนิด Thai เพื่อประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์และสามีในการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง Hb Bart s Hydrops Fetalis ทารกมีอาการซีด บวม และเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด ส่วนหญิงที่ตั้งครรภ์บุตรเป็นโรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis จะมีอาการครรภ์เป็นพิษ บวม ความดันเลือดสูง มีอาการคลอดผิดปกติ ตกเลือดหลังคลอด หากอาการรุนแรงมากและไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที จะมีโอกาสเสียชีวิตได้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและรวดเร็วทันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ได้อย่างทันท่วงที             

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔