กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 plus (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เป็นชุดทดสอบที่พัฒนาต่อยอดจากชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 ซึ่งไม่สามารถใช้งานกับเครื่อง Real Time PCR รุ่นใหม่ได้ เนื่องจากระบบตรวจวัดสัญญาณสีฟลูออเรสเซนต์ของเครื่องรุ่นใหม่กับสีฟลูออเรสเซนต์ของ Probe ในชุดทดสอบ DMSc alpha-thal 1 ต่างกัน       

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔