กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      DMSc Hb typing control (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน สามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจของห้องปฏิบัติการในประเทศให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดการนำเข้าสินค้าราคาแพงจากต่างประเทศ    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕