กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      การตรวจ Molecular subtype ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เป็นนวัตกรรมบริการการตรวจ Molecular Subtype โดยการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่เหมาะสมต่อมะเร็งเต้านม 50 ยีน สามารถแยกชนิด Luminal A/B  Basal like และ Her2 Enrich และการประเมินความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ใช้เป็นแนวทางให้แพทย์สามารถเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายในลักษณะ personalize medicine ลดการใช้ Chemotherapy โดยไม่จำเป็น นับเป็นประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาชีวิตผู้ป่วย   

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ธ.ค. ๒๕๖๔