กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      โปรแกรม MOPH standard (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน กรณีขอรับรองรายใหม่ และต่ออายุ    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔